tailieu-copy

438/QĐ-CĐVH Quy chế Kiểm tra, thi

0 comments

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế Kiểm tra, thi

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

 

 

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn;

Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định về Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô – đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Kiểm tra, thi của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 477/QĐ-CĐVH ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn về việc ban hành Quy chế Kiểm tra, thi và áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2017.

Điều 3. Trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem chi tiết tại đây

Từ khóa:

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings