Author Archives: Admin

Khảo sát
ISO
Đảm bảo chất lượng
Khảo thí
tailieu-copy
box_vbpl
quy trinh
Mục đích và phạm vi áp dụng Việc xây dựng, thực hiện quy trình này quy định thống nhất công tác phúc...
30 March 0 Bình luận
quy trinh
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định thống nhất công tác chấm thi nhằm tránh gian lận, xin điểm, nâng điểm, đảm bảo tính công bằng, chính xác và nghiêm túc trong các kỳ thi.

Áp dụng cho các bộ phận có liên quan tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

 Danh sách đánh phách QT.04-KT*M.01a,b

2

 Biên bản giao nhận bài thi (Giữa TTKT &ĐBCL với CBChT) QT.04-KT*M.02

3

 Biên bản chấm thi kết thúc HP/MH/MĐ

 (Mẫu dùng cho thi tr.nghiệm giấy và tự luận)

QT.04-KT*M.03

4

 Biên bản chấm thi kết thúc HP/MH/MĐ

 (Mẫu dùng cho thi thực hành máy)

QT.04-KT*M.04

5

 Biên bản chấm thi kết thúc HP/MH/MĐ

 (Mẫu dùng cho thi thực hành vẽ, bài tập lớn)

QT.04-KT*M.05

6

 Biên bản chấm thi kết thúc HP/MH/MĐ (Mẫu thi bảo vệ đồ án)  
  – Bảng chấm của  CBChT thứ 1 QT.04-KT*M.06.a
  – Bảng chấm của  CBChT thứ 2 QT.04-KT*M.06.b
– Bảng chấm của CBChT thứ 3 QT.04-KT*M.06.c
  Bảng thống nhất điểm của các CBChT QT.04-KT*M.06.d

7

 Biên bản chấm thi kết thúc HP/MH/MĐ (Mẫu thi vấn đáp)  
  – Bảng chấm của  CBChT thứ 1 QT.04-KT*M.07.a
  – Bảng chấm của  CBChT thứ 2 QT.04-KT*M.07.b
  – Bảng thống nhất điểm của 2 CBChT QT.04-KT*M.07.c

8

 Biên bản giao nhận kết quả chấm thi kết thúc HP/MH/MĐ. QT.04-KT*M.08

9

 Kế hoạch chấm thi QT.04-KT*M.09a,b

10

 Biên bản bàn giao điểm quá trình, điểm thi giữa BPKT và PĐT QT.04-KT*M.10

11

 Hướng dẫn nhập điểm quá trình vào hệ thống quản lý đào tạo CEMS  HD.03-KT

12

 Hướng dẫn nhập điểm thi vào hệ thống quản lý đào tạo CEMS  HD.04-KT

13

 Hướng dẫn nhập điểm đồ án tốt nghiệp vào hệ thống quản lý đào tạo CEMS  HD.05-KT

Tải tất cả biểu mẫu

30 March 0 Bình luận
quy trinh
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Việc xây dựng và thực hiện quy trình này quy định thống nhất công tác coi thi nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra công bằng, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và đồng bộ giữa các bộ phận liên quan.

Áp dụng cho tất cả các bộ phận có liên quan đến công tác coi thi tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Danh sách thi  
  Danh sách thi dành cho HP/MH/MĐ thi trắc nghiệm máy

QT.03-KT*M.01a

  – Danh sách thi dành cho HP/MH/MĐ thi BVĐA, vấn đáp, bài tập lớn, thực hành, tự luận, trắc nghiệm giấy.

QT.03-KT*M.01b

2

Biên bản bàn giao đề thi, danh sách thi

QT.03-KT*M.02

3

Phiếu trả lời trắc nghiệm trên giấy

QT.03-KT*M.03

4

Phiếu trả lời trắc nghiệm trên máy

QT.03-KT*M.04

5

Biên bản xác nhận hiện trạng đề thi tại phòng thi

QT.03-KT*M.05

6

Biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế

QT.03-KT*M.06

7

Biên bản sinh viên ra khỏi phòng thi

QT.03-KT*M.07

8

Biên bản xử lý cán bộ coi thi/cán bộ tham gia tổ chức thi vi phạm quy chế

QT.03-KT*M.08

9

Biên bản bàn giao bài thi giữa cán bộ coi thi và TTKT&ĐBCL

QT.03-KT*M.09

10

 Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi

QT.03-KT*M.10

11

 Giấy ủy quyền coi thi

QT.03-KT*M.11

10

 Hướng dẫn thí sinh tham gia thi trên phần mềm thi trắc nghiệm online

HD.01-KT

11

 Hướng dẫn cán bộ coi thi trên phần mềm thi trắc nghiệm online

HD.02-KT

Tải tất cả biểu mẫu

30 March 0 Bình luận
quy trinh
1. Mục đích và phạm vi áp dụng Văn bản này quy định thống nhất công tác lập kế hoạch và tổ...
30 March 0 Bình luận

Theme Settings