Tự đánh giá

box_vbpl
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Loại văn bản
Văn bản chung
1 73/2015/NĐ -CP 08/09/2014 Qui định về phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học Nghị định
Giáo dục nghề nghiệp
1 15/2017/TT-BLĐTBXH 08/06/2017 Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Thông tư
2 1229/QĐ-BLĐTBXH 04/08/2017 Đính chính Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn KĐCL GDNN Quyết định
3 42/2011/TT-BLĐTBXH 29/12/2011 Quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề Thông tư
Đánh giá cơ sở giáo dục đại học
1 32/2015/TT-BGDĐT 16/12/2015 Qui định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục đại học Thông tư
2 24/2015/TT-BGDĐT 23/09/2015 Qui định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục Thông tư
3 62/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Thông tư
4 06/VBHN-BGDĐT 04/03/2014 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 Văn bản hợp nhất
5 08/VBHN-BGDĐT 04/03/2014 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 Văn bản hợp nhất
6 527/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/05/2013 Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học Hướng dẫn
7 528/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/05/2013 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng Hướng dẫn
8 462/KTKĐCLGD-KĐĐH 09/05/2013 Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Hướng dẫn
9 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH 29/08/2014 Hướng dẫn ĐGN trường ĐH, CĐ và TCCN Hướng dẫn
10 1237/ KTKĐCLGD-KĐĐH 03/8/2016 Hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học Hướng dẫn
Đánh giá chương trình đào tạo GDĐH
1 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN Thông tư
2 04/2016/TT-BGDÐT 14/03/2016 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học Thông tư

 

3 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ GD ĐH Hướng dẫn
4 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn tự đánh giá CTĐT Hướng dẫn
5 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn đánh giá ngoài CTĐT Hướng dẫn
21 December 0 Bình luận
sach TLTK 1
bieu mau

DANH SÁCH CÁC BIỄU MẪU

STT Mã biểu mẫu Tên biểu mẫu
Biểu mẫu tự đánh giá cơ sở giáo dục (Chuẩn BGDĐT)
1 Phụ lục 1,2 Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá
2 Phụ lục 3 Kế hoạch tự đánh giá
3 Phụ lục 4 Bìa chính và bìa phụ Báo cáo tự đánh giá
4 Phụ lục 5 Phiếu đánh giá tiêu chí
5 Phụ lục 6 Mẫu trình bày tự đánh giá của trường
6 Phụ lục 6a Mẫu trình bày phần báo cáo từng tiêu chí
7 Phụ lục 6b Mẫu trình bày phần báo cáo từng tiêu chuẩn
8 Phụ lục 7 Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá
9 Phụ lục 8 Mẫu cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục
10 Phụ lục 9 Danh mục minh chứng
Biểu mẫu tự đánh giá chương trình đào tạo (Chuẩn BGDĐT)
1 Phụ lục 1 Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá CTĐT
2 Phụ lục 2 Mẫu kế hoạch tự đánh giá
3 Phụ lục 3 Mẫu phiếu phân tích tiêu chí tìm thông tin minh chứng
4 Phụ lục 4 Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí đối với các CTĐT tự đánh giá (theo TT 04/2016)
5 Phụ lục 5 Mẫu bìa chính
6 Phụ lục 6 Mẫu báo cáo tự đánh giá CTĐT
7 Phụ lục 7 Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá CTĐT (theo TT04/2016)
8 Phụ lục 8 Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CTĐT
9 Phụ lục 10 Danh mục minh chứng

20 December 0 Bình luận
danh muc MC
ke hoach
hoi dong

Theme Settings