Tự đánh giá

sach TLTK 1
bieu mau

DANH SÁCH CÁC BIỄU MẪU

STT Mã biểu mẫu Tên biểu mẫu
Biểu mẫu tự đánh giá cơ sở giáo dục (Chuẩn BGDĐT)
1 Phụ lục 1,2 Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá
2 Phụ lục 3 Kế hoạch tự đánh giá
3 Phụ lục 4 Bìa chính và bìa phụ Báo cáo tự đánh giá
4 Phụ lục 5 Phiếu đánh giá tiêu chí
5 Phụ lục 6 Mẫu trình bày tự đánh giá của trường
6 Phụ lục 6a Mẫu trình bày phần báo cáo từng tiêu chí
7 Phụ lục 6b Mẫu trình bày phần báo cáo từng tiêu chuẩn
8 Phụ lục 7 Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá
9 Phụ lục 8 Mẫu cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục
10 Phụ lục 9 Danh mục minh chứng
Biểu mẫu tự đánh giá chương trình đào tạo (Chuẩn BGDĐT)
1 Phụ lục 1 Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá CTĐT
2 Phụ lục 2 Mẫu kế hoạch tự đánh giá
3 Phụ lục 3 Mẫu phiếu phân tích tiêu chí tìm thông tin minh chứng
4 Phụ lục 4 Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí đối với các CTĐT tự đánh giá (theo TT 04/2016)
5 Phụ lục 5 Mẫu bìa chính
6 Phụ lục 6 Mẫu báo cáo tự đánh giá CTĐT
7 Phụ lục 7 Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá CTĐT (theo TT04/2016)
8 Phụ lục 8 Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CTĐT
9 Phụ lục 10 Danh mục minh chứng

20 December 0 Bình luận
danh muc MC
20 December 0 Bình luận
ke hoach
hoi dong

Theme Settings