DANH SÁCH CÁC QUY TRÌNH

0 comments

(Theo Quyết định số 423/QĐ-CĐVH ngày 20/11/2015, Quyết định số 602/QĐ-CĐVH ngày 06/10/2016, Quyết định số 603/QĐ-CĐVH ngày 06/10/2016 và Quyết định số 629/QĐ-CĐVH ngày 24/10/2016)

STT Lĩnh vực hoạt động (Tên quy trình) Mã ký hiệu
BAN ISO
1 Quy trình kiểm soát tài liệu QT.01-ISO
2 Quy trình đánh giá nội bộ QT.02-ISO
3 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa QT.03-ISO
4 Quy trình họp xem xét lãnh đạo QT.04-ISO
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ – LAO ĐỘNG
5 Quy trình thi đua – khen thưởng QT.01-TCCB
6 Quy trình xử lý kỷ luật QT.02-TCCB
7 Quy trình giải quyết chế độ, chính sách QT.03-TCCB
8 Quy trình lập và theo dõi kế hoạch công tác QT.04-TCCB
9 Quy trình Tuyển dụng và hướng dẫn tập sự, thử việc QT.05-TCCB
10 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng QT.06-TCCB
11 Quy trình nâng lương QT.07-TCCB
PHÒNG ĐÀO TẠO
12 Quy trình quản lý văn bằng QT.01-ĐT
13 Quy trình quản lý thực hiện đồ án tốt nghiệp QT.02-ĐT
14 Quy trình đăng ký khối lượng học tập QT.03-ĐT
15 Quy trình chỉnh sửa chương trình khung đào tạo QT.04-ĐT
16 Quy trình thỉnh giảng QT.05-ĐT
17 Quy trình lập, vận hành kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu QT.06-ĐT
18 Quy trình kiểm soát khối lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học QT.07-ĐT
PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH
19 Quy trình xây dựng kế hoạch tài chính QT.01-KHTC
20 Quy trình quản lý các khoản thu QT.02-KHTC
21 Quy trình tạm ứng và thanh toán QT.03-KHTC
PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
22 Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của CBVC QT.01-HTQT
23 Quản lý công tác biên soạn và nghiệm thu giáo trình QT.02-HTQT
24 Tổ chức hội nghị – hội thảo NCKH cấp trường QT.03-HTQT
25 Quản lý hoạt đông NCKH cấp khoa QT.04-HTQT
26 Quản lý Đoàn ra – Đoàn vào QT.07-HTQT
27 Tiếp nhận Giáo sư TNV nước ngoài làm việc tại trường QT.08-HTQT
28 Quản lý hoạt động NCKH của sinh viên QT.09-HTQT
PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
29 Quy trình xét cấp học bổng cho SV QT.01-CTSV
30 Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của SV QT.02-CTSV
31 Quy trình xét thi đua khen thưởng sinh viên QT.03-CTSV
32 Quy trình xử lý kỷ luật sinh viên QT.04-CTSV
33 Quy trình quản lý ký túc xá QT.05-CTSV
34 Quy trình xét trợ cấp xã hội sinh viên QT.06-CTSV
PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ
35 Quy trình lưu trữ hồ sơ QT.01-HCQT
36 Quy trình quản lý văn bản QT.02-HCQT
37 Quy trình mua sắm và  quản lý tài sản QT.03-HCQT
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
38 Quy trình quản lý thiết bị công nghệ QT.01-CNTT
TRUNG TÂM TƯ VẤN VIỆC LÀM  VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
39 Quy trình Hỗ trợ thực tập cho sinh viên QT.01-TVVL
40 Quy trình Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên/cựu sinh viên QT.02-TVVL
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
41 Quy trình Nghiên cứu thị trường QT.01-ĐTQT
42 Quy trình Thu thập, xử lý các phản hồi và đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng QT.02-ĐTQT
43 Quy trình Đào tạo ngắn hạn QT.03-ĐTQT
TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
44 Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi và đề thi QT.01-KT
45 Quy trình lập kế hoạch thi QT.02-KT
46 Quy trình coi thi QT.03-KT
47 Quy trình chấm thi QT.04-KT
48 Quy trình phúc khảo QT.05-KT
TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
49 Quy trình Bổ sung tài liệu QT.01-TTTL
50 Quy trình Quản lý sách và phục vụ bạn đọc tại thư viện QT.02-TTTL
TRẠM Y TẾ
51 Quy trình khám chữa bệnh QT.01-YT
52 Quy trình quản lý thuốc QT.02-YT
53 Quy trình phòng chống dịch bệnh QT.03-YT
KHOA CƠ BẢN
54 Quy trình dự giờ trên lớp đối với giảng viên QT.01-CB
KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ & TRUYỀN THÔNG
55 Quy trình Biên soạn đề cương chi tiết QT.01-TMĐT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
56 Quy trình Kiểm soát lịch trình giảng dạy QT.01-KCNTT

 

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings