DANH SÁCH CÁC QUY TRÌNH

0 comments

(Theo Quyết định số 587/QĐ-CĐVH ngày 27/12/2017, Quyết định số 761c/QĐ-CĐVH ngày 20/11/2018, Quyết định số 289/QĐ-CĐVH ngày 20/11/2018, Quyết định số 667/QĐ-CĐVH ngày 30/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn)

STT Lĩnh vực hoạt động (Tên quy trình) Mã ký hiệu
BAN ISO
1  Quy trình kiểm soát tài liệu (mới)  QT.01-ISO
2  Quy trình đánh giá nội bộ (mới)  QT.02-ISO
3  Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa  QT.03-ISO
4  Quy trình họp xem xét lãnh đạo  QT.04-ISO
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ – LAO ĐỘNG
5  Quy trình Khen thưởng, kỷ luật  QT.01-TCCB
6  Quy trình Giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội  QT.03-TCCB
7  Quy trình Lập và theo dõi kế hoạch công tác  QT.04-TCCB
8  Quy trình Tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng  QT.05-TCCB
9  Quy trình Đào tạo (mới)  QT.06-TCCB
10  Quy trình Nâng bậc lương  QT.07-TCCB
PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
11  Quy trình Xây dựng kế hoạch tài chính  QT.01-KHTC
12  Quy trình Quản lý các khoản thu QT.02-KHTC
13  Quy trình Tạm ứng và thanh toán  QT.03-KHTC
PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ
14  Quy trình Lưu trữ hồ sơ  QT.01-HCQT
15  Quy trình Quản lý văn bản  QT.02-HCQT
16  Quy trình Mua sắm tài sản  QT.03-HCQT
17  Quy trình Quản lý tài sản  QT.04-HCQT
PHÒNG ĐÀO TẠO
18  Quy trình Cấp phát và quản lý văn bằng (mới)  QT.01-ĐT
19  Quy trình Quản lý thực hiện đồ án tốt nghiệp (mới)  QT.02-ĐT
20  Quy trình Đăng ký khối lượng học tập  QT.03-ĐT
21  Quy trình Xây dựng/chỉnh sửa chương trình đào tạo (mới)  QT.04-ĐT
22  Quy trình Quản lý thỉnh giảng  QT.05-ĐT
23  Quy trình Lập, vận hành kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu  QT.06-ĐT
24  Quy trình Dự giờ (mới)  QT.07-ĐT
PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ – KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
25  Quy trình Quản lý đề tài khoa học công nghệ của cán bộ, giảng viên (mới)  QT.01-HTQT
26  Quy trình Quản lý công tác biên soạn và nghiệm thu giáo trình (mới)  QT.02-HTQT
27  Quy trình Tổ chức hội nghị/hội thảo khoa học (mới) QT.03-HTQT
28  Quy trình Xuất bản chuyên đề Khoa học và Giáo dục QT.04-HTQT
29  Quy trình Tiếp nhận người nước ngoài làm việc tại trường (mới) QT.08-HTQT
30  Quy trình Quản lý đề tài khoa học công nghệ cấp trường của sinh viên (mới) QT.09-HTQT
PHÒNG CHÍNH TRỊ – CÔNG TÁC SINH VIÊN
31  Quy trình Xét cấp học bổng – Khen thưởng QT.01-CTSV
32  Quy trình Đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV (mới) QT.02-CTSV
33  Quy trình Giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên QT.03-CTSV
34  Quy trình Xử lý kỷ luật sinh viên QT.04-CTSV
35  Quy trình Quản lý ký túc xá QT.05-CTSV
TRẠM Y TẾ
36  Quy trình Khám chữa bệnh QT.01-YT
37  Quy trình Quản lý thuốc QT.02-YT
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
38  Quy trình Quản lý thiết bị công nghệ QT.01-CNTT
TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
39  Quy trình Xây dựng ngân hàng câu hỏi và đề thi (mới) QT.01-KT
40  Quy trình Lập kế hoạch thi (mới) QT.02-KT
41  Quy trình Coi thi (mới) QT.03-KT
42  Quy trình Chấm thi (mới) QT.04-KT
43  Quy trình Phúc khảo (mới) QT.05-KT
TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
44  Quy trình Bổ sung tài liệu (mới) QT.01-TTTL
45  Quy trình Quản lý sách và phục vụ bạn đọc tại thư viện (mới) QT.02-TTTL
TRUNG TÂM TƯ VẤN VIỆC LÀM VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
46  Quy trình Hỗ trợ thực tập cho sinh viên QT.01-TVVL
47  Quy trình Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên/cựu sinh viên QT.02-TVVL
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
48  Quy trình Đào tạo ngắn hạn QT.01-ĐTQT

Tổng cộng: 48 quy trình

ISO 9001 2008

Cùng chủ đề

Theme Settings