Giới thiệu

Giới thiệu

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập ngày 27/8/2015 theo Quyết định số 286/QĐ-CĐVH của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/11/2015.

Tên đơn vị:

Tiếng Việt: TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Tiếng Anh: TESTING AND QUALITY ASSURANCE CENTER

Tên viết tắt của đơn vị:  

Tiếng Việt: KT&ĐBCL

Tiếng Anh: TQA

slide (1)

Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng

Chức năng

Chức năng

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác khảo thí, công tác đảm bảo chất lượng, công tác quản lý chất lượng ISO và công tác thanh tra giáo dục. 

Công tác khảo thí

 • Triển khai thực hiện các văn bản của Nhà nước và cấp trên về công tác khảo thí phù hợp với điều kiện thực tế của trường.
 • Chủ trì, phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng quy chế thi, kiểm tra; xây dựng lịch thi, kiểm tra theo từng học kỳ của năm học theo kế hoạch và chương trình đào tạo của các lớp, các khóa đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Tổ chức cải tiến và đề xuất các hình thức thi, kiểm tra phù hợp với yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các loại hình đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trường.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác thi, kiểm tra: xét điều kiện dự thi; chuẩn bị cho kỳ thi; tổ chức thi; phúc khảo bài thi; phân tích xử lý các kết quả thi; công bố kết quả; chuyển kết quả thi về phòng Đào tạo; tổ chức lưu trữ, quản lý bài thi theo quy định.
 • Chủ trì, phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng học phần. Thực hiện đầy đủ chế độ bảo mật, thống kê, báo cáo, lưu trữ văn bản, tài liệu, hồ sơ theo quy định.

Công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục

 • Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đánh giá và đảm bảo chất lượng dài hạn và thường xuyên của trường.
 • Đề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục. Giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.
 • Triển khai công tác đánh giá chất lượng: khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ hoạt động đào tạo của trường.
 • Triển khai thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; xây dựng và thực hiện tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng của trường theo lộ trình của Bộ GD&ĐT.
 • Chủ trì, phối hợp với các khoa, bộ môn nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá chương trình đào tạo các ngành học, xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo của trường.
 • Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường.

Công tác quản lý chất lượng ISO

 • Xây dựng và triển khai thực hiện mục tiêu chất lượng, chương trình, kế hoạch đánh giá nội bộ hàng năm của trường.
 • Chủ trì, phối hợp với Ban ISO xây dựng, công bố sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng của trường theo tiêu chuẩn chất lượng quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
 • Phối hợp với các đơn vị cải tiến, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các quy trình làm việc đảm bảo khoa học, phù hợp với quy định của hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Công tác thanh tra giáo dục

 • Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra giáo dục hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Tổ chức thanh tra các nội dung theo Kế hoạch thanh tra giáo dục hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Kiểm tra việc thực hiện nề nếp dạy và học của giảng viên, sinh viên.
 • Tiếp nhận, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác đào tạo và kiến nghị với lãnh đạo nhà trường biện pháp giải quyết theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo.

Thường trực các hội đồng

Hội đồng ra đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi và Hội đồng phúc khảo, Hội đồng đánh giá chất lượng, Ban ISO, Hội đồng tự đánh giá.

Nhân lực

ThS. Lê Viết Trương

Chức vụ: Giám đốc

Email:  truonglv@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0905.129921, (0236) 3962962(ext 650)

ThS. Nguyễn Thị Thùy Giang

Chức vụ: Chuyên viên Khảo thí

Email:  giangntt@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0983.864959, (0236) 3962962(ext 652)

Phan Thị Quỳnh Thy

Chức vụ: Chuyên viên Đảm bảo chất lượng

Email:  thyptq@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0943.300181, (0236) 3962962(ext 651)

ThS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Chức vụ: Chuyên viên ISO, Chuyên viên Khảo thí
Email: hanhntm@viethanit.edu.vn
Điện thoại: 0905.360816, (0236) 3962962(ext 651)