Hỏi đáp

Họ và tên (Bắt buộc)

Email của bạn (Bắt buộc)

Tiêu đề

Nội dung (Bắt buộc)

Giám đốc trung tâm

ThS. Lê Viết Trương

Chức vụ: Giám đốc

Email:  truonglv@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0905.129921, (0511) 3962962(ext 650)

Khảo thí

ThS. Nguyễn Thị Thùy Giang

Chức vụ: Chuyên viên Khảo thí

Email:  giangntt@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0983.864959, (0511) 3962962(ext 652)

Trương Thị Như Huyền

Chức vụ: Chuyên viên Khảo thí

Email:  huyenttn@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0937.356079, (0511) 3962962(ext 652)

Đảm bảo chất lượng

Phan Thị Quỳnh Thy

Chức vụ: Chuyên viên Đảm bảo chất lượng

Email:  thyptq@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0943.300181, (0511) 3962962(ext 651)

ISO

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ: Chuyên viên ISO

Email:  hanhntm@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0905.360816, (0236) 3962962(ext 651)