Thong tu

Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

0 comments

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018.

Theo đó, Thông tư gồm 03 Chương, 24 Điều quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng áp dụng; nguyên tắc, yêu cầu và các nội dung cụ thể triển khai Hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thông tư quy định 2 nhóm hoạt động chính: Xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng; Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Với công tác xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng, Thông tư quy định cụ thể về: quy trình xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng; công tác chuẩn bị; tổ chức và nhân sự bảo đảm chất lượng; xây dựng hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng; thiết lập hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng; phê duyệt và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng; đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng; thực hiện cải tiến; thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Với công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Thông tư quy định cụ thể về nội dung và chu kỳ tự đánh giá chất lượng; yêu cầu tự đánh giá chất lượng; quy trình tự đánh giá chất lượng; thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng; thực hiện tự đánh giá chất lượng; thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng; công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng và gửi cơ quan có thẩm quyền.

Điểm mới của Thông tư yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải xây dựng hệ thống thông tin quản lý. Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng gồm cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng và hạ tầng thông tin.

Nguyên tắc xây dựng hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng là cơ sở dữ liệu mở, có khả năng mở rộng, cập nhật khi cần thiết, ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm kết nối với hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp các cấp. Đây là hành lang pháp lý để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo đảm chất lượng, quy định việc thiết lập hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng và kết nối cơ sở dữ liệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp với hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai Hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.  

Toàn bộ thông tư tại đây

Văn bản về ĐBCL

Cùng chủ đề

quy che 1

Quy chế Kiểm tra, thi (khóa 2017 trở đi)

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt...

QT CDR GDNN

Chuẩn đầu ra giáo dục nghề nghiệp – Khung khái niệm và quy trình xây dựng

(TQA) Chuẩn đầu ra là thuật ngữ quen thuộc đối...

Khao sat

Trường đại học đặt máy khảo sát mức độ hài lòng sinh viên

TTO – “Bạn cảm thấy như thế nào khi làm...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings