Thông báo

thong_bao1
 1. Thời gian: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018
 2. Mục đích:

+ Hiệu lực áp dụng Hệ thống tài liệu đã ban hành;

+ Cải tiến hệ thống tài liệu, hoạt động, quá trình tại các đơn vị trong Trường.

 1. Mục tiêu: Nâng cao hiệu lực áp dụng và tăng cường công tác cải tiến hệ thống quản lý.
 2. Chuẩn mực: Các tiêu chuẩn của ISO 9001:2008
 3. Đoàn đánh giá:

Stt

Họ và tên Chức vụ/Chức danh

Nhiệm vụ

1 Ông Võ Duy Thanh – Phó Hiệu trưởng – Trưởng ban ISO Trưởng đoàn
2 Ông Lê Viết Trương – GĐ TT KT&ĐBCL Trưởng nhóm 1
3 Bà Trần Thị Kim Oanh – Trưởng Phòng CT&CTSV Trưởng nhóm 2
4 Ông Hoàng Đình An – Phó trưởng Phòng CT&CTSV Trưởng nhóm 3
5 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – CV TT KT&ĐBCL-Thư ký Ban ISO Nhóm 2
6 Bà Phan Thị Quỳnh Thy – Chuyên viên TT KT&ĐBCL Nhóm 2
7 Bà Huỳnh Nguyễn Ngọc Thảo – Phó trưởng Phòng ĐT Nhóm 1
8 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu – Chuyên viên TT ĐTQT Nhóm 1
9 Bà Đặng Thị Á – Chuyên viên Phòng TCCB-LĐ Nhóm 3
10 Bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền – Chuyên viên Khoa cơ bản Nhóm 3
 1. Thời gian, địa điểm và phạm vi đánh giá:
Thời gian Nội dung công việc
đơn vị đánh giá
Địa điểm
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3
Ngày 16/4/2018 08:00-09:00 HỌP MỞ ĐẦU Phòng họp tầng 3
09:30-11:30 P.CT&CTSV P.TCCB-LĐ P.KHTC Tại đơn vị đánh giá
Ngày 17/4/2018 08:00-10:00 Khoa cơ bản Phòng HTQT TT KT&ĐBCL Tại đơn vị đánh giá
Ngày 18/4/2018 08:00-10:00 Khoa TMĐT&TT Phòng

HC-QT

Phòng ĐT Tại đơn vị đánh giá
Ngày 19/4/2018 08:00-10:00 Khoa CNTT  TT TTTL TT TVVL&QHDN Tại đơn vị đánh giá
14:00-16:00  Khoa CNĐTVT TT CNTT TT ĐTQT Tại đơn vị đánh giá
Ngày 20/4/2018 08:00-11:30 Các nhóm viết báo cáo
14:00-16:00 HỌP KẾT THÚC Phòng họp tầng 3
13 April 0 Bình luận
thong_bao1

Thực hiện kế hoạch Số 01b/KH-ISO ngày 15 tháng 05 năm 2017 về việc Đánh giá nội bộ lần 2 năm học 2016-2017;

Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo đến các đơn vị thuộc Trường và các thành viên thuộc đoàn đánh giá 1 số nội dung định hướng đánh giá được liệt kê theo từng đơn vị. Ngoài những nội dung này, dựa vào thực tế các nhóm đánh giá có thể đánh giá các nội dung khác thuộc phạm vi hoạt động của đơn vị.

 1. Các Khoa
 • Lịch trình giảng dạy
 • Hồ sơ dự giờ
 • Hồ sơ hội thảo cấp Khoa
 • Sổ biên bản họp Tổ bộ môn, Khoa
 • Sổ tay Giảng viên
 • Hồ sơ nghiên cứu khoa học cấp khoa
 • Minh chứng hoạt động khác
 • Danh mục hồ sơ, tài liệu bên ngoài
 1. Các Trung tâm và Phòng ban
 • Danh mục hồ sơ, tài liệu bên ngoài
 • Các quy trình thuộc đơn vị
9 November 0 Bình luận
thong_bao1
 1. Thời gian: 14h00 ngày 30/08/2017
 2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3
 3. Thành phần:

– Hiệu trưởng

– Ban ISO

– Chuyên viên phụ trách Đảm bảo chất lượng, TT KT&ĐBCL.

 1. Nội dung họp

– Tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị thuộc Trường;

– Tình hình thực hiện Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng;

– Những sự thay đổi ảnh hưởng đến Hệ thống chất lượng;

Đề nghị các đơn vị chuẩn bị báo cáo (theo mẫu QT.04-ISO*M.02) gửi về Thư ký ISO trước ngày 25/08/2017 và những cá nhân có trong thành phần họp có mặt đầy đủ, trường hợp vắng mặt đột xuất phải cử người thay thế./.

19 October 0 Bình luận
thong_bao1
 1. Thời gian: Từ ngày 12/6/2016 đến ngày 16/6/2016
 2. Mục đích:

+ Hiệu lực áp dụng Hệ thống tài liệu đã ban hành;

+ Cải tiến hệ thống tài liệu, hoạt động, quá trình tại các đơn vị trong Trường.

 1. Mục tiêu: Nâng cao hiệu lực áp dụng và tăng cường công tác cải tiến hệ thống quản lý.
 2. Chuẩn mực: Các tiêu chuẩn của ISO 9001:2008
 3. Đoàn đánh giá:
Stt Họ và tên Chức vụ/Chức danh Nhiệm vụ
1 Ông Võ Duy Thanh Phó Hiệu trưởng Trưởng đoàn
2 Ông Phạm Nguyễn Minh Nhựt Trưởng phòng TCCB-LĐ Trưởng nhóm 1
3 Ông Lê Viết Trương GĐ TT KT&ĐBCL Trưởng nhóm 2
4 Ông Ngô Viết Phương Trưởng phòng Đào Tạo Trưởng nhóm 3
5 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

CV TT KT&ĐBCL

Thư ký Ban ISO

Nhóm 1
6 Ông Lê Văn Hiền Chuyên viên phòng CT&CTSV Nhóm 3
7 Bà Trần Thị Hạnh Nguyên Chuyên viên phòng ĐT Nhóm 2
8 Bà Đặng Thị Á  CV phòng TCCB-LĐ Nhóm 3
9 Bà Dương Thị Phượng  Phó khoa Cơ Bản Nhóm 2
10 Bà Phan Thị Quỳnh Thy  Chuyên viên TT KT&ĐBCL Nhóm 1
 1. Thời gian, địa điểm và phạm vi đánh giá:
Thời gian Nội dung công việc
đơn vị đánh giá
Địa điểm
Ngày 12/6/2016 8:00-9:00 HỌP MỞ ĐẦU Phòng họp tầng 3
  Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3
9:15-11:15 TT CNTT Khoa

Cơ bản

Tại đơn vị đánh giá
14:00-16:00     TT TVVL Tại đơn vị đánh giá
Ngày 13/6/2016 8:00-10:00   Phòng Đào Tạo Phòng KHTC Tại đơn vị đánh giá
14:00-16:00 TT ĐTQT Tại đơn vị đánh giá
Ngày 14/6/2016 8:00-10:00 Khoa TMĐT & TT Phòng

HC-QT

Tại đơn vị đánh giá
14:00-16:00 TT KT & ĐBCL Tại đơn vị đánh giá
Ngày 15/6/2016 8:00-10:00 Khoa CNTT  TT TTTL Tại đơn vị đánh giá
14:00-16:00 Khoa CNĐT-VT Tại đơn vị đánh giá
Ngày 16/6/2016 8:00-11:00 Các nhóm viết báo cáo
14:00-16:30   HỌP KẾT THÚC  Phòng họp tầng 3
6 June 0 Bình luận
thong_bao1

THÔNG BÁO

Về việc rà soát hệ thống các quy trình làm việc của

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Thông tin và Truyền thông;

Thực hiện kế hoạch 312/KH-ISO ngày 18 tháng 08 năm 2016 về việc duy trì và cải tiến Hệ thống chất lượng của trường Cao Đẳng CNTT Hữu Nghị Việt – Hàn năm học 2016 -2017;

Ban ISO đề nghị các đơn vị thuộc Trường triển khai thực hiện một số nội dung sau:

– Rà soát hệ thống quy trình làm việc hiện có của đơn vị, lập danh sách gửi về Thư ký Ban ISO. Đề nghị ghi cụ thể quy trình tiếp tục được duy trì, áp dụng; quy trình không áp dụng (nêu lý do không áp dụng).

– Chỉnh sửa các lỗi còn tồn tại theo bảng “Đề nghị chỉnh sửa” đính kèm.

– Lập trang bìa của quy trình theo mẫu.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo này và gửi các quy trình hoàn chỉnh về Thư ký Ban ISO (Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng) bằng cả 2 hình thức: file mềm và bản giấy trước ngày 30/05/2017. Đồng thời báo cáo tiến độ thông qua báo cáo tuần của từng đơn vị.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:                                                      

BGH (b/c);

– Các đơn vị thuộc trường;

– Lưu: VT, KT.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Võ Duy Thanh

5 June 0 Bình luận
thong_bao1
thong_bao1

Thời gian: 1 ngày, thứ tư ngày 13/1/2016

Địa điểm: Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn D u Hà Nội.

Khu vực Đà Nẵng: Tòa nhà VNNIC- Trung tâm Internet Việt Nam tại Đà nẵng, đường Số 7, Khu Công nghiệp Đà Nẵng, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng.

Xem chi tiết tại đây

 

23 April 0 Bình luận
thong_bao1
thong_bao1

Theme Settings