Văn bản

box_vbpl
box_vbpl
box_vbpl
box_vbpl
box_vbpl
box_vbpl
Ngày 30/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2351/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi là Kế hoạch tổng thể)”.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng thực hiện trong Kế hoạch tổng thể nêu tại Điều 1, xây dựng, phê duyệt Kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Vụ Khoa học và Công nghệ là đơn vị chủ trì, điều phối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, tham mưu giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện triển khai Kế hoạch tổng thể này.

Điều 4. Kinh phí thực hiện gồm các nguồn: Ngân sách nhà nước hàng năm, nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Bộ, của cơ quan, đơn vị theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 566/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem chi tiết tại đây

23 April 0 Bình luận
box_vbpl

1. Nội dung chi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Thông tư 116 quy định nội dung chi do các cơ quan thực hiện:

Trong đó chi hoạt động kiểm tra xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến, mở rộng, hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm:

– Đào tạo nghiệp vụ kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, công bố và duy trì, cải tiến, mở rộng, hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng;

– Thuê tổ chức chứng nhận để phối hợp kiểm tra việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (nếu có);

– Hội nghị, hội thảo chuyên đề để triển khai các hoạt động kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008;

– Công tác phí, thuê phương tiện đi lại phục vụ hệ thống quản lý chất lượng ISO (nếu có).

2. Khung mức chi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào cơ quan hành chính nhà nước

Mức chi chính sách chất lượng ISO 9001 đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã có mô hình khung được Thông tư số 116/2015 quy định như sau:

-Chi hoạt động thuê tổ chức tư vấn:

+Đối với cơ quan lần đầu xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 60 triệu đồng/01 cơ quan.

+Đối với cơ quan xây dựng mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 30 triệu đồng/01 cơ quan.

-Chi hoạt động do cơ quan thực hiện hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 (không bao gồm kinh phí xây dựng mô hình khung; kinh phí duy trì, cải tiến; kinh phí chi hoạt động kiểm tra) theo Thông tư 116/2015/TT-BTC:

+Lần đầu xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 65 triệu đồng/01 cơ quan.

+Xây dựng mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 50 triệu đồng/01 cơ quan.

Trong đó: mức chi hệ thống quản lý chất lượng ISO tối đa xây dựng 01 quy trình xử lý công việc để áp dụng tại cơ quan là 2 triệu đồng/01 quy trình.

3. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước, các cơ quan căn cứ vào nhiệm vụ tư vấn, xây dựng, áp dụng, công bố và duy trì, cải tiến, mở rộng, hoàn chỉnh Hệ thống quản lý chất lượng, kế hoạch tuyên truyền, đào tạo, kiểm tra áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và quy định tại Thông tư 116/2015/BTC lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi tiết áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào cơ quan hành chính nhà nước theo các nguồn: ngân sách Trung ương; ngân sách địa phương; nguồn tài trợ, viện trợ; nguồn thu hợp pháp khác, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị mình gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Thông tư 116 quy định công tác quản lý tài chính đối với các hoạt động: tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và tuyên truyền, đào tạo, kiểm tra, thuê tổ chức chứng nhận phối hợp kiểm tra chính sách chất lượng ISO 9001,… Thông tư số 116/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 26/10/2015.

Xem chi tiết tại đây

 

23 April 0 Bình luận
box_vbpl
Ngày 05/3/2014, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số19/2014/QĐ-TTg về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước.
Theo đó, mỗi Bộ, ngành tự xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) đối với việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) cho các đơn vị trực thuộc.
Ở địa phương, Sở KH&CN giúp UBND tỉnh theo dõi tiến độ xây dựng mô hình khung.
Mô hình khung HTQLCL bao gồm hệ thống văn bản mẫu, hướng dẫn TTHC, quy trình xử lý công việc theo TCVN ISO 9001:2008 thay cho chuẩn ISO 9001:2000 trước đây.
Cơ quan có thể thuê tổ chức, chuyên gia tư vấn trong quá trình thực hiện.
Tổ chức tư vấn phải có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn. Chuyên gia tư vấn phải có từ 3 năm kinh nghiệm và được cấp Thẻ chuyên gia tư vấn.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/5/2014, thay thế Quyết định 144/2006/QĐ-TTg và 118/2009/QĐ-TTg .
23 April 0 Bình luận
box_vbpl

CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BỘ

  1. Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
  2. Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
  3. Thông tư 116/2015/TT-BTC Quy đinh công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
  4. Quyết định số 2351/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Thông tin và Truyền thông (hết hiệu lực)
  5. Quyết định số 632/QĐ-BTTTT ngày 02/05/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Bộ Thông tin và Truyền thông

CẤP TRƯỜNG

  1. Quyết định số 587/QĐ-CĐVH ngày 27/12/2017 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn V/v công bố Hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
21 December 0 Bình luận

Theme Settings