Thong bao DBCL

Công văn v/v lấy ý kiến cho kế hoạch khắc phục sau BC tự đánh giá 2017

0 comments

Kính gửi:

– Phòng Tổ chức cán bộ & Lao động;

– Phòng Đào tạo;

– Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp;

– Các khoa

Căn cứ theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Sau khi tiến hành tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, theo quy định điều 11 của Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH, đơn vị phụ trách chịu trách nhiệm lấy ý kiến các đơn vị và hoàn thiện kế hoạch cải tiến.

Để thực hiện cho kịp tiến độ công tác đảm bảo chất lượng, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã lập dự thảo Kế hoạch cải thiện sau báo cáo tự đánh giá 2017 và chuyển về các đơn vị có liên quan thực hiện góp ý (về nội dung, thời gian và đơn vị thực hiện cải tiến).

Mọi ý kiến góp ý đề nghị các đơn vị gửi về bộ phận Đảm bảo chất lượng qua email trungtamKT@viethanit.edu.vn trước ngày 02/03/2018 để Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng tổng hợp trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Trân trọng./.

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings