Liên hệ

Gửi thông tin

Họ và tên (Bắt buộc)

Email của bạn (Bắt buộc)

Tiêu đề

Nội dung (Bắt buộc)

Giám đốc Trung tâm

ThS. Lê Viết Trương

Chức vụ: Giám đốc

Email:  truonglv@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0905.129921, (0236) 3962962(ext 650)

Khảo thí

ThS. Nguyễn Thị Thùy Giang

Chức vụ: Chuyên viên Khảo thí

Email:  giangntt@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0983.864959, (0236) 3962962(ext 652)

Đảm bảo chất lượng

Phan Thị Quỳnh Thy

Chức vụ: Chuyên viên Đảm bảo chất lượng

Email:  thyptq@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0943.300181, (0236) 3962962(ext 651)

ISO

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ: Chuyên viên ISO

Email:  hanhntm@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0905.360816, (0236) 3962962(ext 651)