quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ (QT.01-CNTT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Văn bản này quy định trách nhiệm, quyền hạn và phương pháp thực hiện công tác quản lý trang thiết bị công nghệ của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn (viết tắt là Trường).

– Văn bản này áp dụng đối với tất cả các cá nhân, đơn vị được giao quản lý, sử dụng và TBCN của Trường.

– Quy trình này không đề cập về thủ tục mua sắm trang thiết bị (Công tác này đã được qui định ở QT.03-HCQT).

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT TÊN  BIỂU MẪU     KÝ HIỆU
1.  Lý lịch thiết bị QT.01-CNTT*M.01
2.  Biên bản giao nhận TBCN QT.01-CNTT*M.02
3.  Danh mục thiết bị (nơi lắp đặt) QT.01-CNTT*M.03
4.  Sổ kho thiết bị công nghệ QT.01-CNTT*M.04
5.  Kế hoạch bảo trì thiết bị QT.01-CNTT*M.05
6.  Lịch bảo trì TBCN QT.01-CNTT*M.06
7.  Sổ theo dõi bảo trì thiết bị QT.01-CNTT*M.07
8.  Sổ theo dõi việc tiếp nhận & xử lý yêu cầu QT.01-CNTT*M.08
9.  Phiếu kiểm tra, xử lý sự cố QT.01-CNTT*M.09
10.  Biên bản nghiệm thu sửa chữa TBCN QT.01-CNTT*M.10

 

Cùng chủ đề

DANH SÁCH CÁC QUY TRÌNH

(Theo Quyết định số 587/QĐ-CĐVH ngày 27/12/2017, Quyết định số 761c/QĐ-CĐVH ngày...

thong_bao1
quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ (QT.05-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings