quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ (QT.01-CNTT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Văn bản này quy định trách nhiệm, quyền hạn và phương pháp thực hiện công tác quản lý trang thiết bị công nghệ của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn (viết tắt là Trường).

– Văn bản này áp dụng đối với tất cả các cá nhân, đơn vị được giao quản lý, sử dụng và TBCN của Trường.

– Quy trình này không đề cập về thủ tục mua sắm trang thiết bị (Công tác này đã được qui định ở QT.03-HCQT).

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT TÊN  BIỂU MẪU     KÝ HIỆU
1.  Lý lịch thiết bị QT.01-CNTT*M.01
2.  Biên bản giao nhận TBCN QT.01-CNTT*M.02
3.  Danh mục thiết bị (nơi lắp đặt) QT.01-CNTT*M.03
4.  Sổ kho thiết bị công nghệ QT.01-CNTT*M.04
5.  Kế hoạch bảo trì thiết bị QT.01-CNTT*M.05
6.  Lịch bảo trì TBCN QT.01-CNTT*M.06
7.  Sổ theo dõi bảo trì thiết bị QT.01-CNTT*M.07
8.  Sổ theo dõi việc tiếp nhận & xử lý yêu cầu QT.01-CNTT*M.08
9.  Phiếu kiểm tra, xử lý sự cố QT.01-CNTT*M.09
10.  Biên bản nghiệm thu sửa chữa TBCN QT.01-CNTT*M.10

 

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ/HỘI THẢO KHOA HỌC (QT.03-HTQT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình được...

quy trinh

QUY TRÌNH DỰ GIỜ TRÊN LỚP ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN (QT.01-KCB)

Mục đích và phạm vi áp dụng Văn bản này...

thong_bao1

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN 1 NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018 Mục đích:...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings