quy trinh

QUY TRÌNH XÉT CẤP HỌC BỔNG – KHEN THƯỞNG (QT.01-CTSV)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

– Quy trình này thống nhất phương pháp tổ chức xét cấp học bổng, khen thưởng cho sinh viên trong quá trình học tập tại trường.

– Quy trình áp dụng để xét học bổng cho sinh viên thuộc hệ chính quy có thành tích học tập và rèn luyện từ loại khá trở lên, không áp dụng đối với sinh viên bị kỷ luật, tạm đình chỉ học tập, bảo lưu kết quả, sinh viên có kết quả thi kết thúc học phần dưới 5,00 hoặc điểm kết thúc học phần theo thang điểm 10 dưới 4,00

– Quy trình áp dụng để xét thi đua khen thưởng cho SV thuộc hệ chính quy, không áp dụng đối với SV bị kỷ luật, tạm đình chỉ học tập, bảo lưu kết quả, SV có điểm thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất trong học kỳ, năm học, khóa học đó dưới mức trung bình.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT TÊN  BIỂU MẪU     KÝ HIỆU
1.  Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét học bổng  QT.01-CTSV*M.01
2.  Kế hoạch phân bổ học bổng  QT.01-CTSV*M.02
3.  Tờ trình phê duyệt phương án xét và mức HB  QT.01-CTSV*M.03
4.  Biên bản họp xét học bổng của Khoa  QT.01-CTSV*M.04
5.  Danh sách SV đề nghị được xét học bổng của P.CTSV  QT.01-CTSV*M.05
6.  Biên bản họp Hội đồng xét cấp Học bổng sinh viên  QT.01-CTSV*M.06
7.  Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả xét học bổng  QT.01-CTSV*M.07
8.  Quyết định công nhận sinh viên được nhận học bổng  QT.01-CTSV*M.08
9.  Biên bản họp lớp, đăng ký tập thể, cá nhân  QT.01-CTSV*M.09
10.  Bảng tổng hợp đăng ký thi đua của P.CT& CTSV  QT.01-CTSV*M.10
11.  Bảng danh sách đề nghị khen thưởng của lớp  QT.01-CTSV*M.11
12.  Bảng danh sách đề nghị khen thưởng của Khoa  QT.01-CTSV*M.12
13.  Bảng tổng hợp DS đủ điều kiện đề nghị Hội đồng  QT.01-CTSV*M.13
14.  Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng SV  QT.01-CTSV*M.14
15.  Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả thi đua  QT.01-CTSV*M.15
16.  Quyết định DSSV được khen thưởng  QT.01-CTSV*M.16

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings