quy trinh

QUY TRÌNH CẤP PHÁT VÀ QUẢN LÝ VĂN BẰNG (QT.01-ĐT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

– Quy trình này quy định thống nhất việc quản lý và cấp văn bằng cho sinh viên đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp ra trường theo đúng quy chế hiện hành.

– Nội dung của quy trình cấp phát và quản lý văn bằng bao gồm: Quá trình xét công nhận tốt nghiệp, quá trình in, cấp phát và quản lý việc lưu trữ hồ sơ của quy trình.

– Quy trình này áp dụng cho các bộ phận quản lý kế hoạch đào tạo, bộ phận quản lý văn bằng và lưu trữ hồ sơ của Phòng Đào tạo; Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu 
STT Tên biểu mẫu Ký hiệu
1  Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp QT.01-ĐT*M.01
2

 Danh sách đề nghị xét công nhận tốt nghiệp đợt …

 Biên bản bàn giao kết quả học tập

QT.01-ĐT*M.02a,

QT.04-KT*M.10

3  Tờ trình về việc xét tốt nghiệp QT.01-ĐT*M.03
4  Bảng tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp QT.01-ĐT*M.04
5  Biên bản họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp QT.01-ĐT*M.05
6  Tờ trình về việc đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt danh sách tốt nghiệp (có kèm theo danh sách) QT.01-ĐT*M.06
7  Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp QT.01-ĐT*M.07
8  Danh sách công nhận tốt nghiệp (kèm theo Quyết định) QT.01-ĐT*M.08
9  Phiếu xác nhận thông tin tốt nghiệp, Tổng hợp QT.01-ĐT*M.09a, b
10  Bìa sổ cấp bằng tốt nghiệp QT.01-ĐT*M.10
11  Phiếu yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp QT.01-ĐT*M.11
12  Đơn trình báo mất QT.01-ĐT*M.12
13  Mẫu bản sao bằng tốt nghiệp QT.01-ĐT*M.13
14  Bìa sổ cấp bản sao bằng tốt nghiệp QT.01-ĐT*M.14

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU (QT.01-ISO)

Mục đích và phạm vi áp dụng Văn bản này...

quy trinh

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO (QT.06-TCCB)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy định thống...

quy trinh

QUY TRÌNH LƯU TRỮ HỒ SƠ (QT.01-HCQT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Văn bản này...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings