quy trinh

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN (QT.01-ĐTQT)

0 comments
  1. Mục đích và phm vi áp dng

          Văn bản này qui định việc kiểm soát quá trình đào tạo ngắn hạn tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn và tại các địa phương nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo đúng kế hoạch, tiết kiệm nhân sự tham gia của Trung tâm Đào tạo Quốc tế (gọi tắt là TTĐTQT) – Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn (viết tắt là Trường).

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
TT Tên biểu mẫu Kí hiệu
1  Tờ trình QT01-ĐTQT*M.01
2  Dự toán kinh phí đào tạo QT01-ĐTQT*M.02
3  Hợp đồng đào tạo ngắn hạn QT01-ĐTQT*M.03
4  Hợp đồng giảng dạy QT01-ĐTQT*M.04
5  Phiếu thông tin học viên   QT01-ĐTQT*M.05
6  Danh sách học viên QT01-ĐTQT*M.06
7  Quyết định mở khóa đào tạo QT01-ĐTQT*M.07
8  Điểm danh học viên QT01-ĐTQT*M.08
9  Phiếu xác nhận khối lượng giảng dạy QT01-ĐTQT*M.09
10  Mẫu đề thi, đáp án đề thi QT01-ĐTQT*M.10
11  Phiếu đánh giá khóa học QT01-ĐTQT*M.11
12  Bảng điểm QT01-ĐTQT*M.12
13  Quyết định công nhận hoàn thành khóa học QT01-ĐTQT*M.13
14  Danh sách học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học QT01-ĐTQT*M.14
15  Biên bản thanh lý hợp đồng đào tạo ngắn hạn QT01-ĐTQT*M.15
16  Biên bản thanh lý hợp đồng giảng dạy QT01-ĐTQT*M.16
17  Bảng phân tích chi phí tổ chức khóa đào tạo QT01-ĐTQT*M.17
18  Phiếu đăng ký khóa học QT01-ĐTQT*M.18
19  Danh sách học viên nộp học phí QT01-ĐTQT*M.19
20  Thẻ học viên QT01-ĐTQT*M.20
21   Sổ lưu ảnh học viên QT01-ĐTQT*M.21
22   Bảng tổng hợp thông tin các khóa đào tạo QT01-ĐTQT*M.22

 

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings