quy trinh

QUY TRÌNH LƯU TRỮ HỒ SƠ (QT.01-HCQT)

0 comments
 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Văn bản này quy định cụ thể công tác Lưu trữ hồ sơ của Trường Cao đẳng công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn để đảm bảo các hồ sơ dễ nhận biết, rõ ràng và dễ sử dụng nhằm bảo vệ an toàn và có hiệu quả các tài liệu lưu giữ của Trường.

Quản lý các loại hồ sơ lưu trữ tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

 1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
 2. Các biểu mẫu

  STT

  TÊN  BIỂU MẪU

  KÝ HIỆU

  1.  Danh mục hồ sơ QT.01-HCQT*M.01
  2.  Mục lục văn bản QT.01-HCQT*M.02
  3.  Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu QT.01-HCQT*M.03
  4.  Biên bản giao nhận tài liệu QT.01-HCQT*M.04
  5.  Một số loại tiêu đề hồ sơ tiêu biểu QT.01-HCQT*M.05
  6.  Đề nghị tiêu hủy tài liệu lưu trữ QT.01-HCQT*M.06

Cùng chủ đề

quy trinh
quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU (QT.02-KHTC)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

quy trinh

QUY TRÌNH COI THI (QT.03-KT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Việc xây dựng...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings