quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN (QT.01-HTQT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi sử dụng

Quy trình được xây dựng nhằm thống nhất công tác tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý các thủ tục đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường dành cho cán bộ giảng viên của trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu Ký hiệu
1.  Đơn đăng ký đề tài QT.01-HTQT*M.01
2.  Tổng hợp đăng ký đề tài QT.01-HTQT*M.02
3.  Biên bản họp xét duyệt Danh mục đề tài QT.01-HTQT*M.03
4.  Thuyết minh đề cương QT.01-HTQT*M.04
5.  Lý lịch khoa học QT.01-HTQT*M.05
6.  Dự toán chi tiết kinh phí đề tài QT.01-HTQT*M.06
7.  Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài

(a – Dành cho thành viên b – Dành cho phản biện)

QT.01-HTQT*M.07a,b
8.  Biên bản họp xét duyệt đề cương đề tài QT.01-HTQT*M.08
9.  Quyết định phê duyệt đề cương QT.01-HTQT*M.09
10.  Tổng hợp danh mục đề tài đồng ý triển khai nhiệm vụ KHCN QT.01-HTQT*M.10
11.  Hợp đồng triển khai nhiệm vụ KHCN QT.01-HTQT*M.11
12.  Báo cáo tình hình thực hiện đề tài QT.01-HTQT*M.12
13.  Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện đề tài QT.01-HTQT*M.13
14.  Đơn xin gia hạn hoặc ngừng thực hiện đề tài QT.01-HTQT*M.14
15.  Phiếu đăng ký kết quả đề tài QT.01-HTQT*M.15
16.  Giấy đề nghị Hội đồng nghiệm thu đề tài QT.01-HTQT*M.16
17.  Phiếu đánh giá báo cáo nghiệm thu đề tài

(a – Dành cho thành viênb – Dành cho phản biện)

QT.01-HTQT*M.17a,b
18.  Biên bản họp nghiệm thu QT.01-HTQT*M.18
19.  Bìa báo cáo tóm tắt/tổng kết đề tài QT.01-HTQT*M.19
20.  Quyết toán kinh phí QT.01-HTQT*M.20
21.  Tổng hợp danh mục đề tài KHCN QT.01-HTQT*M.21a
22.  Danh sách thành viên hội đồng cấp khoa QT.01-HTQT*M.21b

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

KÝ HIỆU ĐƠN VỊ SOẠN THẢO

STT Tên đơn vị, cá nhân Ký hiệu 1 Hiệu...

quy trinh

QUY TRÌNH XÉT CẤP HỌC BỔNG – KHEN THƯỞNG (QT.01-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

quy trinh

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings