quy trinh

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU (QT.01-ISO)

0 comments
  1. Mục đích và phm vi áp dng

Văn bản này quy định việc kiểm soát tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn (viết tắt là Trường).

Nội dung của kiểm soát tài liệu bao gồm: mã hiệu, định dạng, cách thức trình bày tài liệu; soạn thảo, soát xét tài liệu; phê duyệt tài liệu; ban hành tài liệu; sửa đổi tài liệu; thu hồi và huỷ bỏ tài liệu.

Các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng bao gồm:

a) Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng;

b) Sổ tay chất lượng;

c) Các quy trình, hướng dẫn và các biểu mẫu;

d) Tài liệu mềm và tài liệu có nguồn gốc bên ngoài sử dụng trong Trường.

Quy trình này không áp dụng cho các văn bản công văn hành chính và văn bản hành chính khác như thông báo, thông cáo, đề án, tờ trình,…; Các văn bản này được thực hiện theo quy định chung của Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 và Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mu
STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1  Ký hiệu đơn vị soạn thảo QT.01-ISO*M.01
2  Chính sách chất lượng QT.01-ISO*M.02
3  Mục tiêu và biện pháp theo dõi thực hiện mục tiêu chất lượng QT.01-ISO*M.03
4  Mẫu Quy trình QT.01-ISO*M.04
5  Giấy đề nghị biên soạn mới/sửa đổi tài liệu QT.01-ISO*M.05
6  Quyết định sửa đổi tài liệu QT.01-ISO*M.06
7  Danh mục tài liệu nội bộ QT.01-ISO*M.07
8  Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài QT.01-ISO*M.08
9  Phiếu góp ý tài liệu QT.01-ISO*M.09a
10  Bảng tổng hợp ý kiến góp ý tài liệu QT.01-ISO*M.09b

 

Tải tất cả biểu mẫu

 

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐOÀN VÀO (QT.07-HTQT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình xây...

quy trinh

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN (QT.03-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

quy trinh

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings