quy trinh

QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (QT.01-KHTC)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Văn bản này qui định việc xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm (theo năm tài chính) của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn (viết tắt là Trường). Nội dung cơ bản của kế hoạch tài chính bao gồm:

– Bảng số liệu thu – chi hoạt động thường xuyên theo nhiệm vụ được giao;

– Bản thuyết minh cơ sở tính toán số liệu.

Quy trình này không áp dụng cho việc lập dự án đầu tư, lập hồ sơ thủ tục đấu thầu mua sắm tài sản phục vụ hoạt động thường xuyên có giá trị trên 100 triệu đồng, các khoản thu chi đột xuất phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT TÊN  BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1  Hướng dẫn xây dựng KHTC hàng năm QT.01-KHTC*M.01
2  Biểu mẫu Kế hoạch Thu, Chi QT.01-KHTC*M.02-18
3  Bản thuyết minh Kế hoạch tài chính QT.01-KHTC*M.19
4  Tờ trình xin phê duyệt Kế hoạch tài chính QT.01-KHTC*M.20
5  Quyết định phê duyệt Kế hoạch tài chính QT.01-KHTC*M.21
6  Báo cáo tình hình thực hiện KHTC năm QT.01-KHTC*M.22

 

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO (QT.06-TCCB)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy định thống...

quy trinh
thong_bao1

THÔNG BÁO V/v Định hướng đánh giá nội bộ lần 2 năm học 2016-2017

Thực hiện kế hoạch Số 01b/KH-ISO ngày 15 tháng 05...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings