quy trinh

QUY TRÌNH XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐỀ THI (QT.01-KT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy trình xây dựng ngân hàng đề thi nhằm thể hiện toàn bộ quá trình chuẩn bị, lập kế hoạch, biên soạn, thẩm định và đưa câu hỏi thi vào phần mềm quản lý tại trường, nhằm xây dựng một NHCH và đề thi đảm bảo chất lượng, phù hợp với nội dung, phương pháp giảng dạy của từng học phần/môn học/mô đun.

Đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên đồng thời giảm thiểu các sai sót trong quá trình ra đề thi.

Áp dụng cho tất cả các bộ phận có liên quan đến công tác giảng dạy, biên soạn ngân hàng câu hỏi thi tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu 
STT Tên biểu mẫu Ký hiệu
1  Kế hoạch xây dựng-biên soạn NHCH và đề thi QT.01-KT*M.01a,b
2  Tờ trình v/v phê duyệt xây dựng-biên soạn NHCH, đề thi học kỳ QT.01-KT*M.02
3  Phiếu cung cấp thông tin ma trận kiến thức QT.01-KT*M.03
4  Phiếu cung cấp thông tin cấu trúc đề thi (hình thức thi: trắc nghiệm máy) QT.01-KT*M.04
5  Phiếu cung cấp thông tin cấu trúc đề thi (hình thức thi: tự luận/vấn đáp QT.01-KT*M.05
6  Mẫu chế tác Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm QT.01-KT*M.06
7  Mẫu chế tác Ngân hàng câu hỏi thi tự luận/vấn đáp QT.01-KT*M.07
8  Mẫu chế tác Đề thi (tự luận/thực hành)

Đáp án đề thi kết thúc học phần (tự luận/thực hành)

Đáp án đề thi kết thúc học phần (bài tập lớn, thực hành vẽ, đồ án môn học)

QT.01-KT*M.08a

QT.01-KT*M.08b

QT.01-KT*M.08c

9  Phiếu Nội dung chỉnh sửa NHCH (trắc nghiệm) QT.01-KT*M.09
10  Phiếu Nội dung chỉnh sửa NHCH (tự luận/vấn đáp) QT.01-KT*M.10
11  Danh sách Hội đồng thẩm định QT.01-KT*M.11a,b
12  Tờ trình v/v phê duyệt thành lập Hội đồng thẩm định QT.01-KT*M.12
13  Quyết định v/v thành lập hội đồng thẩm định NHCH-đề thi QT.01-KT*M.13
14  Biên bản thẩm định NHCH cấp trường QT.01-KT*M.14
15  Biên bản bàn giao NHCH/đề thi QT.01-KT*M.15

 

Tải tất cả biểu mẫu

 

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings