quy trinh

QUY TRÌNH BIÊN SOẠN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT (QT.01-KTMĐT)

0 comments
 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy trình này thể hiện toàn bộ quá trình biên soạn đề cương các học phần Giảng dạy, nhằm xây dựng các đề cương chi tiết phù hợp với đối tượng học và đảm bảo trang bị cho sinh viên có được kiến thức cần thiết và logic phù hợp với toàn bộ chương trình khung của chuyên ngành đào tạo.

Áp dụng cho tất cả các cán bộ làm công tác giảng dạy tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

 1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
 2. Các biểu mẫu

  STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU
  1 Bảng phân công hiệu chỉnh/biên soạn đề cương QT.01-KMTĐT*M.01
  2 Mẫu đề cương chi tiết QT.04-ĐT*M.11
  3 Danh sách hội đồng thẩm định đề cương chi tiết cấp khoa QT.01-KTMĐT*M.02
  4 Biên bản thẩm định đề cương cấp khoa QT.01-KTMĐT*M.03
  5 Phiếu đăng ký thẩm định đề cương cấp trường QT.01-KTMĐT*M.04
  6 Danh sách đăng ký thẩm định đề cương cấp trường QT.01-KTMĐT*M.05
  7 Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu cấp trường QT.01-KTMĐT*M.06
  8 Phiếu nhận xét đề cương chi tiết QT.01-KTMĐT*M.07
  9 Biên bản thẩm định đề cương cấp trường QT.01-KTMĐT*M.08
  10 Quyết định về việc lưu hành nội bộ đề cương QT.01-KTMĐT*M.09

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG (QT.01-ĐTQT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

DANH SÁCH CÁC QUY TRÌNH

(Theo Quyết định số 587/QĐ-CĐVH ngày 27/12/2017, Quyết định số 761c/QĐ-CĐVH ngày...

quy trinh

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ (QT.02-ISO)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings