quy trinh

QUY TRÌNH KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT (QT.01-TCCB)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy định thống nhất trình tự, thủ tục thực hiện công tác khen thưởng và xử lý kỷ luật viên chức nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc; tránh sai sót trong quá trình thực hiện công tác khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với viên chức, người lao động.

Qui trình này được áp dụng đối với cán bộ, viên chức thuộc Trường quản lý.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
Stt Biểu mẫu Ký hiệu
A KHEN THƯỞNG
1  Tờ trình đề nghị khen thưởng (đơn vị) QT.01-TCCB*M.01
2  Biên bản họp xét khen thưởng đơn vị QT.01-TCCB*M.02
3  Danh sách đề nghị khen thưởng QT.01-TCCB*M.03
4  Tờ trình đề nghị khen thưởng gửi (trường) QT.01-TCCB*M.04
5  Biên bản họp Hội đồng TĐKT trường QT.01-TCCB*M.05
6  Quyết định khen thưởng QT.01-TCCB*M.06
7  Sổ theo dõi thành tích thi đua của Tập thể QT.01-TCCB*M.07
8  Báo cáo thành tích cá nhân QT.01-TCCB*M.08
9  Báo cáo thành tích tập thể QT.01-TCCB*M.09
10  Thuyết minh SKCT QT.01-TCCB*M.10
B KỶ LUẬT
1  Bản kiểm điểm của người vi phạm KL QT.01-TCCB*M.11
2  Biên bản họp kỷ luật đơn vị QT.01-TCCB*M.12
3  Tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng kỷ luật QT.01-TCCB*M.13
4  Giấy triệu tập QT.01-TCCB*M.14
5  Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật QT.01-TCCB*M.15
6  Biên bản họp Hội đồng kỷ luật trường QT.01-TCCB*M.16
7  Tờ trình đề nghị Hiệu trưởng xét duyệt kết quả  họp Hội đồng kỷ luật QT.01-TCCB*M.17
8  Quyết định kỷ luật CBVC QT.01-TCCB*M.18

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings