quy trinh

QUY TRÌNH BỔ SUNG TÀI LIỆU (QT.01-TTTL)

0 comments

I.Mục đích, yêu cầu và phạm vi áp dụng

  1. Mục đích

– Quy định các bước thực hiện công tác xây dựng và phát triển nguồn tài nguyên thông tin thư viện.

– Đảm bảo việc mua sách, tài liệu tham khảo xuất phát từ nhu cầu thực tế, đáp ứng kịp thời, phục vụ hiệu quả nhu cầu của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

  1. Yêu cầu

– Cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các Khoa/Phòng/Trung tâm (đơn vị có nhu cầu), Thư viện (đơn vị quản lý, thực hiện mua sách) và Phòng Kế hoạch – Tài chính (P.KHTC).

– Lập kế hoạch nhu cầu và mua hợp lý nhằm hạn chế tối đa việc mua phát sinh ngoài kế hoạch

  1. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho các bộ phận có liên quan tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

II. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)

III. Các biểu mẫu 

STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1

 Phiếu yêu cầu bổ sung tài liệu

QT.01- TTTL*M.01
2

 Tờ trình mua tài liệu tham khảo

QT.01- TTTL*M.02
3

 Biên bản xác nhận tài liệu mua bổ sung thư viện

QT.01- TTTL*M.03
4

 Biên bản bàn giao tài liệu

QT.01- TTTL*M.04

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings