quy trinh

QUY TRÌNH HỖ TRỢ THỰC TẬP CHO SINH VIÊN (QT.01-TVVL)

0 comments

I. Mục đích và phạm vi áp dụng

  1. Mục đích:

Quy trình này quy định nội dung, trình tự, cách thức và nhiệm vụ thực hiện công tác hỗ trợ và giới thiệu địa điểm thực tập cho sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Phạm vi áp dụng:

Tất cả các SV, các khoa, phòng/trung tâm có liên quan đến công tác hỗ trợ này.

II. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)

III. Các biểu mẫu

STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1  Tờ trình triển khai kế hoạch thực tập QT.01-TVVL*M.01
2  Công văn gửi TC/DN tiếp nhận SVTT QT.01-TVVL*M.02
3  Bảng đăng ký thông tin và địa điểm thực tập của SV QT.01-TVVL*M.03
4  Bảng tổng hợp thống kê nhu cầu đăng ký hỗ trợ địa điểm thực tập QT.01-TVVL*M.04
5  Bảng tổng hợp danh sách TC/DN tiếp nhận SV thực tập QT.01-TVVL*M.05
6  Quyết định cử sinh viên đi thực tập QT.01-TVVL*M.06
7  Thư cảm ơn TC/DN tiếp nhận SV thực tập QT.01-TVVL*M.07
8  Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi của TC/DN tiếp nhận SV thực tập QT.01-TVVL*M.08
9  Báo cáo công tác hỗ trợ thực tập QT.01-TVVL*M.09

 

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings