quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (QT.02-ĐT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Văn bản này quy định thống nhất việc quản lý thực hiện đồ án tốt nghiệp, thể hiện toàn bộ quá trình chuẩn bị, tổ chức thực hiện đồ án tốt nghiệp, tạo điều kiện cho việc phối hợp quản lý đào tạo một cách có hiệu quả và đồng bộ giữa các bộ phận liên quan.

Nội dung của quy trình quản lý thực hiện đồ án tốt nghiệp bao gồm: công tác xét duyệt và giao đề tài, thực hiện đề tài, công tác tổ chức và thực hiện triển khai bảo vệ đồ án, công tác tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp.

Quy trình này áp dụng cho tất cả các cán bộ làm công tác hướng dẫn, tổ chức và triển khai thực hiện đồ án tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mu 
STT Tên biểu mẫu Ký hiệu
1  Danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện làm ĐATN QT.02-ĐT*M.01
2  Quyết định thành lập hội đồng xét giao ĐATN QT.02-ĐT*M.02
3  Biên bản họp hội đồng xét giao ĐATN QT.02-ĐT*M.03
4  Quyết định về việc giao ĐATN (có danh sách HSSV thực hiện kèm theo) QT.02-ĐT*M.04
5  Danh sách HSSV thực hiện ĐATN QT.02-ĐT*M.05
6  Danh sách tên/mảng đề tài tốt nghiệp         QT.02-ĐT*M.06
7  Phiếu đăng ký tên đề tài tốt nghiệp QT.02-ĐT*M.07a
8  Đơn đề nghị đổi tên đề tài tốt nghiệp QT.02-ĐT*M.07b
9  Danh sách cán bộ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp QT.02-ĐT*M.08
10  Đề cương chi tiết QT.02-ĐT*M.09
11  Báo cáo tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp QT.02-ĐT*M.10
12  Phiếu nhận xét, chấm điểm quá trình thực hiện ĐATN QT.02-ĐT*M.11
13  Danh sách học sinh sinh viên được bảo vệ đồ án tốt nghiệp QT.02-ĐT*M.12
14  Qui định hình thức trình bày tóm tắt đồ án tốt nghiệp. QT.02-ĐT*M.13
15  Qui định hình thức trình bày đồ án tốt nghiệp. QT.02-ĐT*M.14
16  Bảng dự kiến thành phần hội đồng chấm ĐATN QT.02-ĐT*M.15
17  Quyết định thành lập hội đồng chấm ĐATN QT.02-ĐT*M.16
18  Lịch bảo vệ ĐATN QT.02-ĐT*M.17
19  Phiếu nhận xét, đánh giá sơ bộ ĐATN (dành cho cán bộ phản biện) QT.02-ĐT*M.18
20  Phiếu chấm điểm bảo vệ đồ án tốt nghiệp QT.02-ĐT*M.19
21  Biên bản chấm điểm bảo vệ đồ án tốt nghiệp (mới) QT.02-ĐT*M.20
22  Biên bản tổng hợp kết quả bảo vệ đồ án tốt nghiệp QT.02-ĐT*M.21

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH XÉT CẤP HỌC BỔNG – KHEN THƯỞNG (QT.01-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

quy trinh

QUY TRÌNH BIÊN SOẠN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT (QT.01-KTMĐT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

quy trinh

QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT SINH VIÊN (QT.04-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings