quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG TÁC BIÊN SOẠN VÀ NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH (QT.02-HTQT)

0 comments
  1.  Mục đích và phm vi áp dng

Quy trình được xây dựng nhằm thống nhất các công việc trong quá trình lập kế hoạch biên soạn giáo trình và xử lý, hỗ trợ các thủ tục cho công tác nghiệm thu và lưu hành nội bộ giáo trình.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu

STT

TÊN  BIỂU MẪU

KÝ HIỆU

1.  Kế hoạch biên soạn giáo trình  QT.02-HTQT*M.01
2.  Phiếu đăng ký biên soạn giáo trình  QT.02-HTQT*M.02
3.  Bảng tổng hợp biên soạn giáo trình  QT.02-HTQT*M.03
4.  Báo cáo tiến độ biên soạn giáo trình  QT.02-HTQT*M.04
5.  Biên bản thẩm định cấp cơ sở  QT.02-HTQT*M.05
6.  Phiếu đăng ký thẩm định giáo trình  QT.02-HTQT*M.06
7.  Phiếu nhận xét giáo trình dành cho giảng  viên phản biện và thành viên Hội đồng thẩm định (mới)  QT.02-HTQT*M.07
8.  Bảng ý kiến phản hồi, giải trình của tác giả về các nội dung góp ý, nhận xét của Hội đồng thẩm định  QT.02-HTQT*M.08
9.  Biên bản cuộc họp nghiệm thu giáo trình  QT.02-HTQT*M.09
10.  Phiếu nhận xét hiệu chỉnh giáo trình  QT.02-HTQT*M.10
11.  Biên bản bàn giao giáo trình đã được hiệu chỉnh để LHNB  QT.02-HTQT*M.11
12.  Mẫu trình bày giáo trình  QT.02-HTQT*M.12
13.  Đơn xin dừng biên soạn giáo trình  QT.02-HTQT*M.13

 Tải tất cả biểu mẫu

 

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ THUỐC (QT.02-YT)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Văn bản...

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU (QT.02-KHTC)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

quy trinh

QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT SINH VIÊN (QT.04-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings