quy trinh

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ (QT.02-ISO)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định công tác tổ chức và thực hiện đánh giá nội bộ để xác định tính hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động và kết quả liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mu
STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1  Chương trình đánh giá QT.02-ISO*M.01
2  Kế hoạch đánh giá QT.02-ISO*M.02
3  Ghi chép đánh giá nội bộ QT.02-ISO*M.03
4  Báo cáo sự không phù hợp QT.02-ISO*M.04
5  Các điểm lưu ý QT.02-ISO*M.05
6  Phiếu hỏi (Checklist) QT.02-ISO*M.06
7  Báo cáo tổng kết của các nhóm QT.02-ISO*M.07a
8  Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ QT.02-ISO*M.07b
9  Báo cáo tổng kết QT.02-ISO*M.08

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG (QT.05-TCCB)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy định thống...

quy trinh

QUY TRÌNH XÂY DỰNG/CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (QT.04-ĐT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

quy trinh

QUY TRÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN (QT.03-KHTC)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Mục đích:...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings