quy trinh

QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (QT.02-KT)

0 comments

1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Văn bản này quy định thống nhất công tác lập kế hoạch và tổ chức thi kết thúc học phần/môn học/mô đun nhằm tạo điều kiện cho việc phối hợp thực hiện công tác tổ chức, quản lý thi một cách công bằng, khách quan, đảm bảo chất lượng và đồng bộ giữa các bộ phận liên quan tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

Quy trình này áp dụng cho tất cả các bộ phận có liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện kế hoạch thi kết thúc học phần/môn học/mô đun tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

2. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)

3. Các biểu mẫu:

TT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

 Lịch thi dự kiến

QT.02-KT*M.01

2

 Lịch thi chính thức

QT.02-KT*M.02

3

 Nhu cầu cán bộ coi thi

QT.02-KT*M.03

4

 Danh sách cán bộ đăng ký coi thi

QT.02-KT*M.04

5

 Danh sách cán bộ coi thi

QT.02-KT*M.05

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY (QT.01-KCNTT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

quy trinh

QUY TRÌNH HỖ TRỢ THỰC TẬP CHO SINH VIÊN (QT.01-TVVL)

I. Mục đích và phạm vi áp dụng Mục đích:...

quy trinh

QUY TRÌNH XÂY DỰNG/CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (QT.04-ĐT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings