quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ THUỐC (QT.02-YT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

– Văn bản này quy định thống nhất về trách nhiệm, trình tự và nội dung trong công tác quản lý thuốc tại Trạm Y tế thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

– Nội dung của công tác quản lý thuốc bao gồm: nhập, xuất thuốc, bảo quản thuốc.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1  Bảng dự trù thuốc QT.02-YT*M.01
2  Tờ trình đề nghị nhà cung ứng QT.02-YT*M.02
3  Sổ nhập thuốc QT.02-YT*M.03
4  Biên bản thanh lý  QT.02-YT*M.04
5  Bảng kiểm kê thuốc QT.02-YT*M.05

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐỀ THI (QT.01-KT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình xây...

quy trinh

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG (QT.01-ĐTQT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

quy trinh

QUY TRÌNH NÂNG BẬC LƯƠNG (QT.07-TCCB)

Mục đích, phạm vi áp dụng Quy định thống nhất...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings