quy trinh

QUY TRÌNH THI ĐUA – KHEN THƯỞNG SINH VIÊN (QT.03-CTSV)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

– Quy trình này thống nhất phương pháp tổ chức xét khen thưởng các danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể cho SV trong quá trình học tập tại trường.

– Quy trình áp dụng để xét thi đua khen thưởng cho SV thuộc hệ chính quy, không áp dụng đối với SV bị kỷ luật, tạm đình chỉ học tập, bảo lưu kết quả, SV có điểm thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất trong học kỳ, năm học, khóa học đó dưới mức trung bình.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT TÊN  BIỂU MẪU     KÝ HIỆU
1 Biên bản họp lớp, đăng ký tập thể, cá nhân QT.03-CTSV*M.01
2 Bảng tổng hợp đăng ký thi đua của P.CT& CTSV QT.03-CTSV*M.02
3 Bảng danh sách đề nghị khen thưởng của lớp QT.03-CTSV*M.03
4 Danh sách đề nghị khen thưởng của Khoa QT.03-CTSV*M.04
5 Bảng Tổng hợp DS đủ điều kiện đề nghị Hội đồng QT.03-CTSV*M.05
6 Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng SV QT.03-CTSV*M.06
7 Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả thi đua QT.03-CTSV*M.07
8 Quyết định DSSV được khen thưởng QT.03-CTSV*M.08

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN (QT.02-HCQT)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Văn bản...

thong_bao1

Thông báo ISO

Kế hoạch đánh giá nội bộ lần 1 năm học...

quy trinh

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY (QT.01-KCNTT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings