quy trinh

QUY TRÌNH MUA SẮM TÀI SẢN (QT.03-HCQT)

0 comments
 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

1.1.Mục đích

 • Đảm bảo việc mua sắm, sửa chữa tài sản xuất phát từ nhu cầu thực tế, đáp ứng kịp thời, phục vụ hiệu quả các hoạt động của nhà trường.
 • Việc mua sắm, sửa chữa tài sản được thực hiện đúng quy định cùa Nhà nước, quy trình của nhà trường và đạt được tính hiệu quả trên các phương diện: giá cả, chất lượng và công năng.
 • Đảm bảo việc mua sách, tài liệu tham khảo xuất phát từ nhu cầu thực tế, đáp ứng kịp thời, phục vụ hiệu quả nhu cầu cua giảng viên, CBCCVC và sinh viên.
 • Việc mua sách, tài liệu tham khảo tại Trung tâm Thông tin tư liệu được thực hiện đúng quy định của Nhà nước, quy trình của nhà trường và đạt được tính hiệu quả trên các phương diện: giá cả, hiệu quả.

1.2.Phạm vi

a.Đối tượng áp dụng

 • Tất cả các hoạt động mua sắm hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho hoạt động thường xuyên chung của toàn Trường.
 • Không bao gồm các hoạt động mua sắm nhỏ lẻ được khoán trực tiếp cho các đơn vị chức năng trong Trường.

b.Trách nhiệm áp dụng

 • Các đơn vị chức năng có nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ
 • Phòng Hành chính – Quản trị tiếp nhận, xem xét yêu cầu mua sắm hàng hóa và xác định nhu cầu mua sắm tài sản chung của Trường. Tập hợp yêu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ và trình Ban Giám hiệu phê duyệt. Chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng hàng hóa dịch vụ liên quan mà đơn vị phụ trách (ngoại trừ hoạt động mua sắm sách, tài liệu tham khảo, báo tạp chí tại Trung tâm Thông tin tư liệu)
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm kiểm soát hồ sơ, thủ tục mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định và thanh toán cho nhà cung cấp khi đủ hồ sơ hợp lệ.

 1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
 2. Các biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu Ký hiệu
1  Phiếu yêu cầu mua sắm, sửa chữa tài sản  QT.03-HCQT*M.01
2  Dự toán mua sắm  QT.01-KHTC*M.01-14
3  Kế hoạch mua sắm  Theo mẫu của Phòng KHTC do các đơn vị lập
4  Tờ trình đề xuất chủ trương  QT.03-HCQT*M.03
5  Yêu cầu chào hàng  Theo mẫu của Bộ KHĐT
6  Đơn chào hàng, phiếu chào giá  Mẫu 02, 03
7  Biên bản họp chọn nhà cung cấp  QT.03-HCQT*M.04
8  Ọuyết định chọn nhà cung cấp  Theo mẫu của Phòng KHTC
9  Hợp đồng  Theo mẫu của Phòng HCQT hoặc nhà cung cấp
10  Giấy đề nghị tạm ứng  Theo mẫu của Phòng KHTC hoặc nhà cung cấp
11  Biên bản giao nhận hàng hóa, nghiệm thu công việc  QT.03-HCQT*M.05
12  Hóa đơn bán hàng  Theo mẫu của nhà cung cấp
13  Giấy đề nghị thanh toán  Theo mẫu của Phòng KHTC
14  Biên bản thanh lý hợp đồng  Theo mẫu của Phòng HCQT hoặc nhà cung cấp
15  Ủy nhiệm chi

 MS01-NHNN13X9

 C4-02/KB

16  Giấy rút dự toán ngân sách  Theo mẫu của KHTC
17  Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư  Theo mẫu của KHTC
18  Mẫu đánh giá nhà cung cấp  QT.03-HCQT*M.02

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings