quy trinh

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP VÀ THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA (QT.03-ISO)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Văn bản này quy định thống nhất về nội dung, trách nhiệm và trình tự thực hiện các công việc liên quan đến kiểm soát sản phẩm (hoặc công việc) không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong hệ thống quản lý chất lượng tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mu

STT

TÊN  BIỂU MẪU

KÝ HIỆU

1  Sổ theo dõi văn bản/công việc không phù hợp QT.03-ISO*M.01
2  Báo cáo thực hiện HĐ KP, PN QT.03-ISO*M.02
2  Báo cáo tình hình khắc phục các điểm lưu ý QT.03-ISO*M.03

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH (QT.01-YT)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

quy trinh

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN (QT.03-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ (QT.05-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings