quy trinh

QUY TRÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN (QT.03-KHTC)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Mục đích: Văn bản này quy định trách nhiệm, cách thức tạm ứng và thanh toán, đảm bảo hoạt động chi thường xuyên tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn (viết tắt là Trường).

Phạm vi: Quy trình được áp dụng đối với từng cá nhân, các đơn vị trực thuộc Trường và khách hàng của Trường.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu

Các biểu mẫu theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính (tải tập tin)

TT Tên biểu mẫu Ký hiệu
1 Bảng chấm công Mẫu số: C01a – HD
2 Bảng chấm công làm thêm giờ Mẫu số: C01b – HD
3 Giấy báo làm thêm giờ Mẫu số: C01c – HD
4 Bảng thanh toán tiền lương Mẫu số: C02a – HD
5 Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm Mẫu số: C02b – HD
6 Bảng thanh toán học bổng (Sinh hoạt phí) Mẫu số: C03 – HD
7 Bảng thanh toán tiền thưởng Mẫu số: C04 – HD
8 Bảng thanh toán phụ cấp Mẫu số: C05 – HD
9 Giấy đi đường Mẫu số: C06 – HD
10 Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ Mẫu số: C07 – HD
11 Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm Mẫu số: C08 – HD
12 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài Mẫu số: C09 – HD
13 Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán Mẫu số: C10 – HD
14 Bảng  kê trích nộp các khoản theo lương Mẫu số: C11 – HD
15 Bảng kê thanh toán công tác phí Mẫu số: C12 – HD
16 Phiếu nhập kho Mẫu số: C 20 – HD
17 Phiếu xuất kho Mẫu số: C 21 – HD
18 Giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ Mẫu số: C 22 – HD
19 Biên bản kiểm kê vật tư­, công cụ, sản phẩm, hàng hoá Mẫu số: C 23 – HD
20 Bảng kê mua hàng Mẫu số: C 24 – HD
21 Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá Mẫu số C 25-HD
22 Phiếu thu Mẫu số: C 40 – BB
23 Phiếu chi Mẫu số: C 41 – BB
24 Giấy đề nghị tạm ứng Mẫu số: C32 – HD
25 Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng Mẫu số: C43 – BB
26 Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng cho đồng Việt Nam) Mẫu số: C 34 – HD
27 Giấy đề nghị thanh toán Mẫu số: C37 – HD
28 Biên lai thu tiền Mẫu số: C 45 – BB
29 Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn Mẫu số: C 40a – HD
30 Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn Mẫu số: C 40b – HD
31 Biên bản giao nhận TSCĐ Mẫu số: C 50 – HD
32 Biên bản thanh lý TSCĐ Mẫu số: C 51 – HD
33 Biên bản đánh giá lại TSCĐ Mẫu số: C 52 – HD
34 Biên bản kiểm kê TSCĐ Mẫu số: C 53 – HD
35 Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành Mẫu số: C54 – HD
36 Danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân Mẫu C13- HD
37 Phiếu giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ Mẫu C26- HD
38 Bảng kê đề nghị thanh toán Mẫu C41- HD
39  Hợp đồng (tải tập tin) Mẫu số 20

 

Các biểu mẫu do Trường quy định (tải tập tin)

TT Tên biểu mẫu Ký hiệu
1 Giấy sử dụng xe ô tô QT.03-KHTC*M.01
2 Bảng kê sử dụng xe ô tô QT.03-KHTC*M.02
3 Dự toán chi tiết QT.03-KHTC*M.03
4 Danh sách khách mời QT.03-KHTC*M.04
5 Sổ giao, nhận chứng từ tạm ứng, thanh toán QT.03-KHTC*M.05
6 Bảng thanh toán tiền học bổng QT.03-KHTC*M.06
7 Đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất QT.03-KHTC*M.07
8 Danh sách CBVC, người lao động nhận tiền sinh nhật QT.03-KHTC*M.08
9 Giấy thăm hỏi QT.03-KHTC*M.09
10 Giấy nhận tiền QT.03-KHTC*M.10
11 Giấy đề nghị QT.03-KHTC*M.11
12 Bảng ký nhận văn phòng phẩm QT.03-KHTC*M.12
13 Bảng kê sử dụng dịch vụ bưu chính QT.03-KHTC*M.13
14

 

Danh sách nhận tiền khoán điện thoại phục vụ công việc QT.03-KHTC*M.14
15 Bảng thanh toán thù lao giảng dạy của giảng viên QT.03-KHTC*M.15
16 Danh sách chi trả thù lao giảng dạy, coi thi, chấm thi… QT.03-KHTC*M.16
17 Quyết định chọn nhà cung cấp QT.03-KHTC*M.17
18 Danh sách chi thù lao cá nhân QT.03-KHTC*M.18
19 Danh sách miễn, giảm học phí QT.03-KHTC*M.19
20 Bảng thanh toán tiền lương QT.03-KHTC*M.20
21 Quyết định phê duyệt dự toán chi tiết … QT.03-KHTC*M.21
22 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện QT.03-KHTC*M.22
23 Bảng kê Cán bộ, viên chức nhận tiền khoán thuê phòng nghỉ công tác QT.03-KHTC*M.23
24 Bảng kê sử dụng xe mô tô QT.03-KHTC*M.24

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings