quy trinh

QUY TRÌNH VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH (QT.03-YT)

0 comments
  1. Mục đích và phm vi áp dng:

Quy trình này qui định công tác phòng, chống dịch bệnh tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn (viết tắt là Trường).

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biu mu
Stt Tên biểu mẫu Ký hiệu
1 Biên bản kiểm tra ATVSLĐ QT.03-YT*M.01
2 Biên bản kiểm tra ATVSTP QT.03-YT*M.02
3 Sổ kiểm tra VSMT QT.03-YT*M.03
4 Mẫu báo cáo kết quả QT.03-YT*M.04
5 Phương án phòng chống dịch QT.03-YT*M.05

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ SÁCH VÀ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC TẠI THƯ VIỆN (QT.02-TTTL)

I. Mục đích và phạm vi áp dụng Mục đích...

quy trinh

QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT SINH VIÊN (QT.04-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

quy trinh

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP (QT.03-ĐT)

Mục đích và phạm vi áp dụng   Văn bản...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings