quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN (QT.04-HCQT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

1.1.Mục đích

Quy trình này quy định trách nhiệm và phương pháp quản lý tài sản từ khi phát sinh, sử dụng đến khi thanh lý, hủy bò tài sản nhằm đảm bảo tài sản được sử dụng đủng mục đích và hiệu quả.

Làm cơ sở để ban hành các chế độ, tiêu chuẩn định mức sử dụng tài sản công của nhà trường.

Làm căn cứ để xác định nhu cầu xây dựng, mua sắm tài sản hàng năm của từng đơn vị phù họp với yêu cầu phục vụ theo hướng hiện đại và tiết kiệm theo đúng quy định của nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

1.2.Phạm vi áp dụng

a.Đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với công tác Quán lý tài sản của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn bao gồm các công tác như bảo trì; sửa chữa; cho tặng; hủy; thanh lý; kiểm kê tài sản đối với tất cả các tài sản hữu hình và vô hình có nguồn gốc từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn tự có của đơn vị, dự án hợp tác quốc tế, quà tặng… và điều chuyển từ nơi khác đến từ cấp trên.

b.Trách nhiệm áp dụng

Áp dụng cho Phòng HCQT; Phòng KHTC; CBVC duy tu bảo dưỡng, sửa chữa tài sản thiết bị của Phòng HCQT; CBVC phụ trách quản lý tài sản của các đơn vị thuộc trường.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu 
STT Tên biểu mẫu Ký hiệu
1  Biên bản giao nhận tài sản cố đinh  QT.04-HCQT*M.01
2  Giấy đề nghị cấp mã số tài sản  QT.04-HCQT*M.02
3  Giấy cấp mã số tài sản  QT.04-HCQT*M.03
4  Sổ theo dõi tài sản  QT.04-HCQT*M.04
5  Thẻ tài sản cố định  QT.04-HCQT*M.05
6  Bản đăng ký bảo trì thiết bị  QT.04-HCQT*M.06
7  Danh mục tài sản cần bảo trì, sửa chữa  QT.04-HCQT*M.07
8  Giấy đề nghị sửa chữa, thay thế  QT.04-HCQT*M.08
9  Biên bản kiểm tra đánh giá mức độ hư hỏng  QT.04-HCQT*M.09
10  Tờ trình xin chủ trương sửa chữa, thay thế  QT.04-HCQT*M.10
11  Bảng quyết toán  QT.04-HCQT*M.11
12  Biên bản bàn giao và nghiệm thu  QT.04-HCQT*M.12
13  Giấy bảo hành (nếu có)  Mẫu của NCC
14  Sổ theo dõi tài sản, cơ sở vật chất bảo trì bảo dưỡng  QT.04-HCQT*M.13
15  Giấy đề nghị thu hồi tài sản  QT.04-HCQT*M.14
16  Biên bản báo hỏng, mất tài sản cố định, công cụ dụng cụ (nếu có)  QT.04-HCQT*M.15
17  Biên bản huỷ tài sản  QT.04-HCQT*M.16
18  Bảng, biểu thống kê, tổng hợp  QT.04-HCQT*M.17
19  Danh mục tài sản hết khấu hao/thanh lý  QT.04-HCQT*M.18
20  Giấy đề nghị cho, tặng tài sản  QT.04-HCQT*M.19
21  Danh mục tài sản cho tặng  QT.04-HCQT*M.20
22  Biên bản bàn giao tài sản cho tặng  QT.04-HCQT*M.21
23  Thư cảm ơn  Mẫu của đơn vị
24  Tờ trình đề nghị Thanh lý tài sản cổ định, công cụ dụng cụ  QT.04-HCQT*M.22
25  Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ  QT.04-HCQT*M.23
26  Biên bản xác định chất lượng còn lại của tài sản  QT.04-HCQT*M.24
27  Biên bản họp Hội đồng thanh lý  QT.04-HCQT*M.25
28  Tờ trình xin thanh lý TSCĐ trong thẩm quyền  QT.04-HCQT*M.26
29  Tờ trình xin thanh lý TSCĐ ngoài thẩm quyền  QT.04-HCQT*M.27
30  Quyết định thanh lý TSCĐ  QT.04-HCQT*M.28
31  Công văn trả lời của Bộ TT&TT  Theo mẫu của Bộ
32  Tờ trình Kế hoạch kiểm kê  QT.04-HCQT*M.29
33  Quyết định thành lập hội đồng kiểm kê và các tổ nghiệp vụ…  QT.04-HCQT*M.30
34  Kế hoạch kiểm kê  QT.04-HCQT*M.31
35  Lịch kiểm kê thực tế  QT.04-HCQT*M.32
36  Phiếu báo hỏng, mất TSCĐ, CCDC  QT.04-HCQT*M.33
37  Biên bản kiểm kê tài sản  QT.04-HCQT*M.34
38  Báo các tổng kết công tác kiêm kê tài sản  QT.04-HCQT*M.35

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings