quy trinh

QUY TRÌNH XUẤT BẢN CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC (QT.04-HTQT)

0 comments
  1. Mục đích

Quy trình xuất bản chuyên đề Khoa học và Giáo dục của Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn (sau đây gọi tắt là chuyên đề) giúp vận hành hiệu quả hệ thống quản lý xuất bản chuyên đề, kiểm soát được các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1

 Mẫu bài viết

 QT.04-HTQT*M.01
2

 Phiếu nhận xét của phản biện

 QT.04-HTQT*M.02
3

 Phiếu phản hồi ý kiến của tác giả

 QT.04-HTQT*M.03

 Hướng dẫn gửi bài cho Tập san Khoa học và Giáo dục

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN (QT.02-HCQT)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Văn bản...

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ (QT.01-CNTT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Văn bản này...

DANH SÁCH CÁC QUY TRÌNH

(Theo Quyết định số 587/QĐ-CĐVH ngày 27/12/2017, Quyết định số 761c/QĐ-CĐVH ngày...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings