quy trinh

QUY TRÌNH HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO (QT.04-ISO)

0 comments

I. Mục đích và phạm vi áp dụng

  1. Mục đích

Quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ của Lãnh đạo Trường về Hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo sự phù hợp, tính hiệu lực và sự tuân thủ của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn của TCVN ISO 9001:2008, chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng đã công bố.

  1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng cho tất cả các cuộc họp xem xét (định kỳ, đột xuất) của Đại diện lãnh đạo chất lượng (QMR) và lãnh đạo các đơn vị về Hệ thống quản lý chất lượng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn (Trường).

II. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)

III. Các biểu mẫu                          

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1  Thông báo họp xem xét HTQLCL  QT.04-ISO*M.01
2  Báo cáo thực hiện HTQLCL của đơn vị  QT.01-ISO*M.02
3  Báo cáo họp xem xét HTQLCL  QT.01-ISO*M.03
4  Biên bản họp xem xét HTQLCL  QT.01-ISO*M.04

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (QT.02-ĐT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Văn bản này...

quy trinh

QUY TRÌNH LẬP VÀ THEO DÕI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC (QT.04-TCCB)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy định thống...

quy trinh

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings