quy trinh

QUY TRÌNH THỈNH GIẢNG (QT.05-ĐT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Văn bản này quy định thống nhất việc mời thỉnh giảng và quản lý giảng viên thỉnh giảng nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, phù hợp với mục tiêu và yêu cầu của chương trình đào tạo, yêu cầu của môn học, học phần; đồng thời tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận có liên quan.

Nội dung của quy trình thỉnh giảng quy định mọi vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện công tác mời cán bộ, giảng viên trong, ngoài trường tham gia giảng dạy các môn học, học phần được quy định trong chương trình đào tạo của nhà trường, giảng dạy các chuyên đề hoặc các công tác liên quan đến hướng dẫn sinh viên thực tế, thực tập tốt nghiệp trong và ngoài trường.

Quy trình này áp dụng cho cho tất cả các bộ phận có liên quan đến công tác thỉnh giảng tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT TÊN  BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1  Danh sách môn học/học phần thỉnh giảng QT.05-ĐT*M.01
2  Phiếu khảo sát, đánh giá thỉnh giảng QT.05-ĐT*M.02
3  Lý lịch khoa học QT.05-ĐT*M.03
4  Kế hoạch thỉnh giảng QT.05-ĐT*M.04
5  Hợp đồng thỉnh giảng QT.05-ĐT*M.05
6  Giấy xác nhận kết quả thỉnh giảng QT.05-ĐT*M.06
7  Thanh lý hợp đồng thỉnh giảng QT.05-ĐT*M.07

 

Cùng chủ đề

thong_bao1
quy trinh

QUY TRÌNH XUẤT BẢN CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC (QT.04-HTQT)

Mục đích Quy trình xuất bản chuyên đề Khoa học...

quy trinh

QUY TRÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN (QT.03-KHTC)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Mục đích:...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings