quy trinh

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG (QT.05-TCCB)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy định thống nhất trình tự thực hiện công tác Tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng đối với viên chức, người lao động nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định của Nhà nước, tránh xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Quy trình được áp dụng cho công tác Tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT TÊN  BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1 Phiếu đăng ký nhu cầu QT.05-TCCB*M.01
2 Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng QT.05-TCCB*M.02
3 Báo cáo kết quả tổ chức tuyển dụng QT.05-TCCB*M.03
4 Thông báo trúng tuyển QT.05-TCCB*M.04
5 Quyết định tuyển dụng QT.05-TCCB*M.05
6 Đề xuất người hướng dẫn tập sự QT.05-TCCB*M.06
7 Quyết định cử người hướng dẫn tập sự QT.05-TCCB*M.07
8 Kế hoạch tập sự QT.05-TCCB*M.08
9 Báo cáo kết quả tập sự (đ/v giảng viên) QT.05-TCCB*M.09
10 Báo cáo kết quả tập sự (đ/v VC khác) QT.05-TCCB*M.10
11 Bản kiểm điểm hết thời gian tập sự QT.05-TCCB*M.11
12 Bản nhận xét kết quả tập sự QT.05-TCCB*M.12
13 Biên bản họp xét hết thời gian tập sự QT.05-TCCB*M.13
14 Tờ trình xét hết thời gian tập sự QT.05-TCCB*M.14
15 Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp QT.05-TCCB*M.15
16 Biên bản họp xét chấm dứt Hợp đồng QT.05-TCCB*M.16
17 Tờ trình về việc chấm dứt Hợp đồng QT.05-TCCB*M.17
18 Quyết định chấm dứt Hợp đồng QT.05-TCCB*M.18
19 Biên bản xác nhận bàn giao QT.05-TCCB*M.19

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings