quy trinh

QUY TRÌNH LẬP, VẬN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ THỜI KHÓA BIỂU (QT.06-ĐT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Văn bản này quy định thống nhất công tác lập, vận hành kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu nhằm thể hiện toàn bộ quá trình chuẩn bị và lập kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn, tạo điều kiện cho việc phối hợp thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, quản lý đào tạo một cách có hiệu quả và đồng bộ giữa các bộ phận liên quan.

Quy trình này áp dụng cho cho tất cả các bộ phận có liên quan đến công tác lập và tổ chức thực hiện thời khóa biểu tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT TÊN  BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1  Kế hoạch đào tạo năm học QT.06-ĐT*M.01
2  Bảng dự kiến các hoạt động tổ chức trong năm học QT.06-ĐT*M.02
3  Kế hoạch đào tạo học kì QT.06-ĐT*M.03
4  Phiếu đề nghị điều chỉnh kế hoạch học kì QT.06-ĐT*M.04
5  Bảng phân công cán bộ giảng dạy QT.06-ĐT*M.05
6  Phiếu đề nghị xếp thời khóa biểu QT.06-ĐT*M.06
7  Thời khóa biểu các lớp QT.06-ĐT*M.07
8  Phiếu đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu QT.06-ĐT*M.08
9  Phiếu báo nghỉ giờ giảng QT.06-ĐT*M.09
10  Phiếu báo dạy bù giờ QT.06-ĐT*M.10
11  Biên bản bàn giao QT.06-ĐT*M.11

Cùng chủ đề

quy trinh
quy trinh

QUY TRÌNH LẬP VÀ THEO DÕI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC (QT.04-TCCB)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy định thống...

quy trinh

QUY TRÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN (QT.03-KHTC)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Mục đích:...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings