quy trinh

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO (QT.06-TCCB)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy định thống nhất trách nhiệm xây dựng, trình tự thực hiện công tác đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng, bảo đảm thời gian, đúng qui định trong việc đào tạo cán bộ, viên chức, giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn.

Quy trình này được áp dụng trong công tác đào tạo dài hạn (bao gồm đào tạo Đại học và sau đại học) trong và ngoài nước cho cán bộ, công chức và viên chức.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT Biểu mẫu Ký hiệu
1  Thông báo về việc đề cử viên chức tham dự khóa học QT.06-TCCB*M.01
2  Đơn xin đi học QT.06-TCCB*M.02
3  Giấy đề xuất QT.06-TCCB*M.03
4  Tờ trình về danh sách viên chức trường đăng ký tham dự khóa đào tạo QT.06-TCCB*M.04
5  Bản cam kết khi đi học trong nước (CBVC đang thực hiện HĐ xác định thời hạn) QT.06-TCCB*M.05
6  Bản cam kết khi đi học trong nước (CVBC đang thực hiện HĐ không xác định thời hạn) QT.06-TCCB*M.06
7  Quyết định về việc cử viên chức đi học QT.06-TCCB*M.07
8  Báo cáo kết quả học tập trong nước QT.06-TCCB*M.08
9  Đơn xin đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài QT.06-TCCB*M.09
10  Bản cam kết đi học nước ngoài QT.06-TCCB*M.10
11  Giấy bảo lãnh thân nhân đi học QT.06-TCCB*M.11
12  Công văn đề cử viên chức tham gia dự tuyển/dự học QT.06-TCCB*M.12
13  Báo cáo kết quả học tập nước ngoài QT.06-TCCB*M.13
14  Đơn xin gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài QT.06-TCCB*M.14
15  Đơn xin gia hạn thời gian học tập trong nước QT.06-TCCB*M.15
16  Công văn về việc gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài QT.06-TCCB*M.16
17  Công văn về việc tiếp nhận lưu học sinh về nước QT.06-TCCB*M.17

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH BIÊN SOẠN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT (QT.01-KTMĐT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

quy trinh
quy trinh

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ (QT.02-ISO)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings