quy trinh

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (QT.07-ĐT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Văn bản này quy định việc thực hiện phân công trách nhiệm cụ thể đối với các đơn vị liên quan trong thống nhất công tác kiểm soát khối lượng công tác giảng viên, làm cơ sở để tính toán khối lượng và phân bố lao động hợp lý.

Nội dung của quy trình kiểm soát khối lượng công tác của giảng viên quy định mọi vấn đề liên quan đến công tác thống kê khối lượng công tác của giảng viên và đề xuất thanh toán vượt giờ đối với các cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy tại Trường.

Quy trình này áp dụng cho tất cả các đơn vị có liên quan đến công tác kiểm soát khối lượng công tác tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu 
STT TÊN  BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1 Bảng thống kê khối lượng công việc  QT.07-ĐT*M.01a
2 Bảng thống kê khối lượng ra đề, thẩm định đề, coi thi, chấm thi  QT.07-ĐT*M.01b
3 Bảng thống kê khối lượng hướng dẫn thực tế, thực tập tốt nghiệp QT.07-ĐT*M.01c
4 Bảng thống kê khối lượng nghiên cứu khoa học QT.07-ĐT*M.01d
5 Bảng thống kê khối lượng hoạt động khác và chế độ miễn giảm QT.07-ĐT*M.01e
6 Bảng tổng hợp khối lượng công việc  QT.07-ĐT*M.01f
7 Bảng thống kê khối lượng dự giờ QT.07-ĐT*M.02a
8 Bảng thống kê khối lượng ra đề, thẩm định đề, coi thi, chấm thi  QT.07-ĐT*M.02b
9 Bảng thống kê khối lượng hướng dẫn thực tế, thực tập tốt nghiệp  QT.07-ĐT*M.02c
10 Bảng thống kê khối lượng nghiên cứu khoa học  QT.07-ĐT*M.02d
11 Bảng thống kê chế độ miễn giảm đối với giảng viên QT.07-ĐT*M.02e
12 Bảng thống kê khối lượng hoạt động khác QT.07-ĐT*M.02f
13 Bảng tổng hợp khối lượng hoạt động khác  QT.07-ĐT*M.02g
14 Bảng thống kê khối lượng công việc thực hiện QT.07-ĐT*M.02h
15 Bảng tổng hợp khối lượng công việc QT.07-ĐT*M.02i
16 Bảng xác nhận khối lượng ra đề, thẩm định đề, coi thi, chấm thi  QT.07-ĐT*M.03
17 Bảng xác nhận khối lượng hướng dẫn thực tế, thực tập tốt nghiệp QT.07-ĐT*M.04
18 Bảng xác nhận khối lượng nghiên cứu khoa học QT.07-ĐT*M.05
19 Bảng xác nhận chế độ miễn giảm QT.07-ĐT*M.06
20 Bảng xác nhận khối lượng hoạt động khác QT.07-ĐT*M.07
21 Bảng tổng hợp khối lượng công việc thực hiện năm học QT.07-ĐT*M.08
22 Bảng tổng hợp khối lượng công việc năm học QT.07-ĐT*M.09
23 Bảng tổng hợp khối lượng theo bộ môn năm học QT.07-ĐT*M.10
24 Bảng tổng hợp khối lượng thanh toán vượt định mức năm học QT.07-ĐT*M.11

 

Cùng chủ đề

box_vbpl

Văn bản ISO

CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BỘ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của...

quy trinh

QUY TRÌNH VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH (QT.03-YT)

Mục đích và phạm vi áp dụng: Quy trình này...

thong_bao1

THÔNG BÁO V/v Định hướng đánh giá nội bộ lần 2 năm học 2016-2017

Thực hiện kế hoạch Số 01b/KH-ISO ngày 15 tháng 05...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings