quy trinh

QUY TRÌNH NÂNG BẬC LƯƠNG (QT.07-TCCB)

0 comments
  1. Mục đích, phạm vi áp dụng

Quy định thống nhất trình tự thực hiện công tác nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn trong Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn nhằm đảm bảo việc nâng bậc lương được thực hiện công bằng, công khai, đúng theo qui định của nhà nước.

Quy trình được áp dụng cho công tác nâng bậc lương cán bộ, viên chức, nhân viên làm việc tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu 
STT TÊN  BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1 Danh sách VC dự kiến đề nghị xét nâng bậc lương năm QT.07-TCCB*M.01
2 Bản kiểm điểm nâng bậc lương của giảng viên QT.07-TCCB*M.02
3 Bản kiểm điểm nâng bậc lương của viên chức quản lý QT.07-TCCB*M.03
4 Biên bản họp xét NBL cấp đơn vị QT.07-TCCB*M.04
5 Tổng hợp đánh giá viên chức xét nâng lương QT.07-TCCB*M.05
6 Biên bản họp xét nâng lương năm của HĐL trường QT.07-TCCB*M.06
7 Tờ trình HT phê duyệt kết quả họp xét NBL (của TCCB) QT.07-TCCB*M.07
8 Tổng hợp đánh giá viên chức xét nâng lương trước thời hạn QT.07-TCCB*M.08

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO (QT.06-TCCB)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy định thống...

box_vbpl

Văn bản ISO

CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BỘ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của...

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ (QT.05-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings