quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA SINH VIÊN (QT.09-HTQT)

0 comments
  1. Mục đích và phm vi áp dng

Quy trình được xây dựng nhằm thống nhất công tác tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý các thủ tục đăng ký đề tài KHCN cấp trường dành cho sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1.

 Phiếu đăng ký đề tài

 QT.09-HTQT*M.01
2.

 Thuyết minh đề cương đề tài

 QT.09-HTQT*M.02
3.

 Dự toán kinh phí

QT.09-HTQT*M.03
4.

 Mẫu bìa

QT.09-HTQT*M.04
5.

 Phiếu đánh giá đề cương đề tài cấp cơ sở

QT.09-HTQT*M.05
6.

 Biên bản họp xét duyệt đề cương đề tài cấp cơ sở

QT.09-HTQT*M.06
7.

 Phiếu đánh giá đề cương đề tài cấp Trường

QT.09-HTQT*M.07
8.

 Biên bản họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Trường

QT.09-HTQT*M.08
9.

 Báo cáo tiến độ đề tài

QT.09-HTQT*M.09
10.

 Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài

QT.09-HTQT*M.10
11.

Đơn đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài (chủ nhiệm, kinh phí, phạm vi, xin gia hạn)

QT.09-HTQT*M.11a,b,c,d
12.

 Đơn xin không thực hiện đề tài

QT.09-HTQT*M.12
13.

 Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

QT.09-HTQT*M.13
14.  Biên bản nghiệm thu đề tài cấp cơ sở QT.09-HTQT*M.14
15.

 Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Trường

QT.09-HTQT*M.15
16.

 Biên bản nghiệm thu đề tài cấp Trường

QT.09-HTQT*M.16
17.

 Quyết toán kinh phí

QT.09-HTQT*M.17
18.

 Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài

QT.09-HTQT*M.18
19.  Giấy xác nhận chỉnh sửa QT.09-HTQT*M.19

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

quy trinh
quy trinh

QUY TRÌNH XUẤT BẢN CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC (QT.04-HTQT)

Mục đích Quy trình xuất bản chuyên đề Khoa học...

quy trinh

QUY TRÌNH XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐỀ THI (QT.01-KT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình xây...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings