tailieu-copy

118/QĐ-CĐVH Quy chế Thi kiểm tra theo học chế tín chỉ

0 comments

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

V/v ban hành Qui chế Thi – Kiểm tra

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

 

– Căn cứ theo Quyết định số 2150/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc thành lập Trường cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn;

– Căn cứ theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành điều lệ trường cao đẳng;

– Căn cứ  Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

– Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế Thi kiểm tra theo học chế tín chỉ, áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2009 – 2010 trong toàn trường và thay thế cho quy chế số 127/QĐ-CĐVH ngày 22 tháng 04 năm 2009.

Điều 2. Giao cho phòng Đào tạo, các Phòng, Khoa, Trung tâm soạn thảo các quy trình và các hướng dẫn để thực hiện quy chế này.

Điều 3. Trưởng các đơn vị trong toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Xem chi tiết tại đây

Từ khóa:

Cùng chủ đề

Khảo thí

Thông báo   Lịch thi   Kết quả học tập...

tailieu-copy
thong-bao-Khao thi

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings