box_vbpl

Quyết định số 2351/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

0 comments
Ngày 30/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2351/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi là Kế hoạch tổng thể)”.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng thực hiện trong Kế hoạch tổng thể nêu tại Điều 1, xây dựng, phê duyệt Kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Vụ Khoa học và Công nghệ là đơn vị chủ trì, điều phối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, tham mưu giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện triển khai Kế hoạch tổng thể này.

Điều 4. Kinh phí thực hiện gồm các nguồn: Ngân sách nhà nước hàng năm, nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Bộ, của cơ quan, đơn vị theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 566/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem chi tiết tại đây

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH THI ĐUA – KHEN THƯỞNG SINH VIÊN (QT.03-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

quy trinh

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN (QT.03-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

quy trinh

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings