tailieu-copy

117/QĐ-CĐVH Quyết định V/v ban hành Quy chế đào tạo hệ cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ

0 comments

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

Căn cứ theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ theo Quyết định số 2150/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc thành lập Trường cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn;

Căn cứ  Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Theo đề nghị của ông trưởng phòng Đào tạo

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành Quy chế đào tạo hệ chính quy cao đẳng theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ năm học 2008-2009 trong toàn trường cho hệ cao đẳng chính quy.

Điều 2.  Giao cho phòng Đào tạo và phòng Công tác sinh viên soạn thảo các qui định, qui trình và các văn bản hướng dẫn về quản lý đào tạo và công tác quản lý sinh viên để cụ thể hóa các nội dung của qui chế; tổ chức, hướng dẫn và giám sát các đơn vị trong toàn trường thực hiện quy chế này

Điều 3. Trưởng các đơn vị trong toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Xem thêm tại đây

Từ khóa:

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings