đảm bảo chất lượng

Thong tu

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018.

Theo đó, Thông tư gồm 03 Chương, 24 Điều quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng áp dụng; nguyên tắc, yêu cầu và các nội dung cụ thể triển khai Hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thông tư quy định 2 nhóm hoạt động chính: Xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng; Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Với công tác xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng, Thông tư quy định cụ thể về: quy trình xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng; công tác chuẩn bị; tổ chức và nhân sự bảo đảm chất lượng; xây dựng hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng; thiết lập hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng; phê duyệt và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng; đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng; thực hiện cải tiến; thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Với công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Thông tư quy định cụ thể về nội dung và chu kỳ tự đánh giá chất lượng; yêu cầu tự đánh giá chất lượng; quy trình tự đánh giá chất lượng; thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng; thực hiện tự đánh giá chất lượng; thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng; công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng và gửi cơ quan có thẩm quyền.

Điểm mới của Thông tư yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải xây dựng hệ thống thông tin quản lý. Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng gồm cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng và hạ tầng thông tin.

Nguyên tắc xây dựng hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng là cơ sở dữ liệu mở, có khả năng mở rộng, cập nhật khi cần thiết, ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm kết nối với hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp các cấp. Đây là hành lang pháp lý để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo đảm chất lượng, quy định việc thiết lập hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng và kết nối cơ sở dữ liệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp với hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai Hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.  

Toàn bộ thông tư tại đây

Văn bản về ĐBCL

2 May 0 Bình luận
Nghi dinh

Ngày 30/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định về:

  • Điều kiện, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
  • Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; cấp, cấp lại, thu hồi thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
  • Cấp, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Trong thời gian tới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục xây dựng, ban hành “Thông tư quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp”, hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp. Bộ sẽ ưu tiên đẩy mạnh hợp tác quốc tế về kiểm định chất lượng, đồng thời tranh thủ các nguồn lực trong nước và nước ngoài để đến năm 2020, 2030:

– Hình thành mạng lưới các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

– Phát triển đội ngũ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp có đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

– Nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý các cấp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

–  Kiểm định và công bố công khai kết quả kiểm định chất lượng với mục tiêu dự kiến cụ thể như sau:

+ Đến năm 2020 cho 100% trường trong danh sách được ưu tiên đầu tư tập trung để trở thành trường chất lượng cao,  50% trường cao đẳng, 30% trường trung cấp, 10% trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 60% chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm,

+ Đến 2030 cho 100% trường trong danh sách được ưu tiên đầu tư tập trung để trở thành trường chất lượng cao, 100% trường cao đẳng, 100% trường trung cấp, 70% trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 90% chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2018./.

Toàn bộ nghị định tại đây

Văn bản về ĐBCL

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

18 April 0 Bình luận
Thong bao DBCL

Kính gửi:

– Phòng Tổ chức cán bộ & Lao động;

– Phòng Đào tạo;

– Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp;

– Các khoa

Căn cứ theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Sau khi tiến hành tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, theo quy định điều 11 của Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH, đơn vị phụ trách chịu trách nhiệm lấy ý kiến các đơn vị và hoàn thiện kế hoạch cải tiến.

Để thực hiện cho kịp tiến độ công tác đảm bảo chất lượng, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã lập dự thảo Kế hoạch cải thiện sau báo cáo tự đánh giá 2017 và chuyển về các đơn vị có liên quan thực hiện góp ý (về nội dung, thời gian và đơn vị thực hiện cải tiến).

Mọi ý kiến góp ý đề nghị các đơn vị gửi về bộ phận Đảm bảo chất lượng qua email trungtamKT@viethanit.edu.vn trước ngày 02/03/2018 để Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng tổng hợp trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Trân trọng./.

12 April 0 Bình luận
Thong bao DBCL

Thực hiện theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội về việc quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ vào thực tế lưu trữ minh chứng của nhà trường, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kính đề nghị các nhóm chuyên trách rà soát danh mục minh chứng của báo cáo tự đánh giá năm 2017 và cung cấp bản mềm các minh chứng để hoàn thành việc lưu trữ hồ sơ Báo cáo tự đánh giá năm 2017.

Để thuận tiện cho công tác cung cấp bản mềm minh chứng, trung tâm đề nghị các đơn vị đăng tải các file minh chứng vào đường link đã gửi riêng vào mail công vụ của từng thư kí các nhóm chuyên trách

Lưu ý:

  1. Các nhóm đặt tên file minh chứng theo cú pháp: Mã mc + tên mc (VD: Minh chứng Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2017, mã minh chứng: 1.7.04 đặt tên file là: 1.7.04_Ke hoach dam bao chat luong nam 2017)
  2. Các file minh chứng scan phải có đầy đủ chữ kí, con dấu (nếu có) để đảm bảo tính pháp lý của văn bản.
  3. Đối với minh chứng không thể scan được (sổ các loại), các đơn vị chuyển bản cứng về bộ phận đảm bảo chất lượng để lưu riêng.
  4. Để phù hợp với nội dung của thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH, đề nghị các đơn vị chỉ gửi bản mềm của minh chứng, không in ấn bản giấy tránh gây lãng phí VPP của nhà trường.
  5. Thư kí các nhóm phối hợp các thành viên trong nhóm để tổng hợp toàn bộ các file minh chứng của tiêu chí, tiêu chuẩn do nhóm mình phụ trách

Kính mong các nhóm chuyên trách hoàn thành công tác cung cấp minh chứng trước ngày 02/02/2018 để thường trực Hội đồng tự đánh giá báo cáo với lãnh đạo nhà trường.

Mọi thắc mắc (nếu có) đề nghị liên hệ số điện thoại nội bộ 651 để được giải đáp.

Trân trọng ./.

26 January 0 Bình luận
Thong bao DBCL

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường về việc viết báo cáo tự đánh giá mức độ đạt được theo dự thảo tiêu chí của trường chất lượng cao đến năm 2020, trong thời gian từ ngày 07-09/9/2017, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành thuyết minh các tiêu chuẩn của báo cáo và kịp thời gửi báo cáo về Ban Quản lý dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn Chương trình mục tiêu quốc gia – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho đợt khảo sát và đánh giá ngoài sắp tới của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Trung Tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kính thông báo đến các đơn vị đã tham gia viết báo cáo cập nhật danh mục minh chứng và gửi các minh chứng giấy về bộ phận Đảm bảo chất lượng hạn chót vào ngày 22/9/2017 để lưu hồ sơ.

Vậy kính mong các đơn vị phối hợp và hỗ trợ thực hiện.

Mọi thắc mắc về minh chứng, đề nghị liên hệ bộ phận Đảm bảo chất lượng (số nội bộ 651) để được giải đáp.

Trân trọng./.

9 November 0 Bình luận
British council

(Dân sinh) Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa phối hợp với Hội đồng Anh Việt Nam tổ chức Hội thảo sơ kết chương trình hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Hội đồng Anh Việt Nam về xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng tại một số trường cao đẳng.

 

Tham dự Hội thảo về phía Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có PGS. TS Cao Văn Sâm, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; TS. Phạm Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Về phía Hội đồng Anh Việt Nam có bà Hoàng Vân Anh, Giám đốc các chương trình giáo dục. Tham dự Hội thảo còn có đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang, các Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và cán bộ phụ trách công tác đảm bảo chất lượng của 21 trường tham gia chương trình hợp tác và một số trường cao đẳng khác…

 

Xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 1PGS. TS Cao Văn Sâm, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

 

Theo ThS. Trần Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã báo cáo sơ kết chương trình hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Hội đồng Anh Việt Nam về xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng tại một số trường cao đẳng. Theo báo cáo sơ kết, sau hơn 2 năm triển khai chương trình hợp tác giữa 21 trường của Việt Nam hợp tác với 6 trường đối tác của Vương quốc Anh, hệ thống đảm bảo chất lượng của các trường Việt Nam tham gia dự án từng bước được hoàn thiện, các trường đã lồng ghép các công cụ đảm bảo chất lượng được chuyển giao từ trường đối tác vào hoạt động của nhà trường, bước đầu đã phát huy hiệu quả nhất định, góp phần nâng cao năng lực quản lý, quản trị của nhà trường.

Đại diện một số cụm trường báo cáo, đánh giá kết quả hợp tác của cụm trường, chia sẻ kinh nghiệm và kết quả xây dựng và áp dụng các công cụ đảm bảo chất lượng của trường với các trường khác. Đồng thời, Hội thảo đã thảo luận thống nhất chương trình, chuẩn bị nội dung để tổ chức Hội thảo tổng kết chương trình hợp tác. Cũng tại hội thảo này, các cụm trường tham gia chương trình hợp tác đã tham gia ký Biên bản cam kết về việc hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm giữa 6 cụm trường về xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng, với sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Hội đồng Anh Việt Nam. Qua đó, các cụm trường cam kết: Chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình hợp tác giữa các cụm trường; Sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ các trường thuộc chương trình hợp tác phát triển các công cụ đảm bảo chất lượng; Chuyển giao sản phẩm giữa các cụm trường để tham khảo áp dụng.

Tại Hội thảo Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp Phạm Vũ Quốc Bình đã trao tài liệu đã được số hóa thông qua đĩa DVD cho đại điện các trường cao đẳng khác trong hệ thống. Nội dung đĩa DVD chính là các công cụ đảm bảo chất lượng của 9 trường tham gia chương trình Hợp tác giai đoạn 1 được biên tập dưới dạng tài liệu điện tử giúp các trường tham khảo, vận dụng. Tài liệu này cũng đã được đăng tải trên website của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và của Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 2Ký biên bản cam kết về việc hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cụm trường với sự chứng kiến của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Hội đồng Anh Việt Nam về xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng

PGS.TS Cao Văn Sâm, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đánh giá cao kết quả chương trình hợp tác đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp: Chỉ đạo các trường tham gia chương trình hợp tác hoàn thiện các bộ công cụ đảm bảo chất lượng, khuyến khích các trường tham gia vào “sân chơi” quốc tế, tham gia đánh giá theo tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới, hướng tới công nhận lẫn nhau về chất lượng.

Nhân rộng mô hình xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng tới các trường khác trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Đối với các trường tham gia chương trình hợp tác cần:  Biến kết quả của các dự án hợp tác vào việc nâng cao năng lực quản lý/ quản trị nhà trường bằng những hoạt động cụ thể; Tăng cường liên kết đào tạo theo tiêu chuẩn nghề của Anh quốc và được công nhận lẫn nhau về chất lượng.

 Lãnh đạo các trường phải tổ chức nhân rộng việc áp dụng các công cụ đảm bảo chất lượng trong toàn trường. Qua Hội thảo này, Phó Tổng cục trưởng cũng mong muốn Hội đồng Ạnh tiếp tục hợp tác với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực trong đó có đánh giá kỹ năng nghề và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng.

PHƯƠNG MINH

16 September 0 Bình luận
Thong bao DBCL

Kính gửi: – Phòng Đào tạo,

                 – Phòng Tổ chức cán bộ – Lao động,

                 – Phòng Kế hoạch – Tài chính,

                 – Phòng Hành chính quản trị,

                 – Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ,

                 – Trung tâm Đào tạo quốc tế,

                 – Trung tâm Thông tin tư liệu,

                 – Các khoa

Thực hiện Quy chế công khai được ban hành theo Quyết định số 298/QĐ-CĐVH ngày 17/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn; Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tiến hành thu thập thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục thực tế và điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của trường năm học 2016 – 2017.

Kính đề nghị các đơn vị căn cứ Bảng phụ lục 1 phân công thực hiện tại Quy chế công khai gửi báo cáo công khai năm học 2016 – 2017 theo các biểu mẫu đi kèm Quy chế công khai về bộ phận Đảm bảo chất lượng – Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng theo email trungtamkt@viethanit.edu.vn trước 4/8/2017.

Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc xin liên hệ 0236.3962962 (651) hoặc trao đổi qua email: thyptq@viethanit.edu.vn .

Trân trọng./.

19 July 0 Bình luận
KDCLGD

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH​ Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 24/7/2017.

Thông tư này được áp dụng đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Theo quy định, có 9 tiêu chí, điểm chuẩn đánh giá chất lượng Trường trung cấp và cao đẳng, tổng điểm đánh giá là 100 điểm:

Tiêu chí Điểm chuẩn
Tiêu chí 1 – Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý 12
Tiêu chí 2 – Hoạt động đào tạo 17
Tiêu chí 3 – Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động 15
Tiêu chí 4 – Chương trình, giáo trình 15
Tiêu chí 5 – Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 15
Tiêu chí 6 – Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế 5
Tiêu chí 7 – Quản lý tài chính 6
Tiêu chí 8 – Dịch vụ người học 9
Tiêu chí 9 – Giám sát – đánh giá chất lượng 6
Tổng số 100

Điểm đánh giá cho mỗi tiêu chuẩn đạt yêu cầu là 1 điểm, tiêu chuẩn không đạt yêu cầu là 0 điểm. Tiêu chuẩn đạt yêu cầu được xác định trên cơ sở trường đáp ứng tiêu chuẩn và duy trì ít nhất trong 02 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá đối với trường trung cấp và duy trì ít nhất trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá đối với trường cao đẳng.

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng cũng có 7 tiêu chí đánh giá gồm: Tiêu chí 1 – Mục tiêu, quản lý và tài chính; tiêu chí 2 – Hoạt động đào tạo; tiêu chí 3 – Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên; tiêu chí 4 – Chương trình, giáo trình; tiêu chí 5 – Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện; tiêu chí 6 – Dịch vụ cho người học; tiêu chí 7 – Giám sát, đánh giá chất lượng.

Điểm đánh giá cho mỗi tiêu chuẩn đạt yêu cầu là 2 điểm, tiêu chuẩn không đạt yêu cầu là 0 điểm.

Tiêu chuẩn đạt yêu cầu khi cơ sở đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn trong 02 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá đối với chương trình đào tạo trình độ trung cấp và trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá đối với chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

Việc đánh giá mức độ một chương trình đào tạo cụ thể tại một cơ sở đào tạo đáp ứng hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn chỉ áp dụng đối với các yếu tố, nội dung liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo.

Xem chi tiết thông tư

Văn bản về ĐBCL

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐBCL

19 June 0 Bình luận
Khao sat

TTO – “Bạn cảm thấy như thế nào khi làm việc với phòng công tác sinh viên?”, đó là câu hỏi khảo sát trên màn hình cảm ứng đặt trước phòng công tác sinh viên của Trường ĐH Công nghệ thông tin – ĐHQG TP.HCM. 

Trường đại học đặt máy khảo sát mức độ hài lòng sinh viên
Sinh viên bày tỏ mức độ hài lòng và góp ý cho phòng công tác sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM) – Ảnh: TƯỜNG HÂN

Hệ thống này giúp nhà trường thay đổi cách lắng nghe sinh viên. Để trả lời câu hỏi trên, sinh viên chọn một trong năm biểu tượng cảm xúc: cực kỳ thất vọng, buồn, bình thường, vui và cực kỳ hài lòng.

Máy cũng đề nghị sinh viên để lại vài dòng góp ý cụ thể. Ở mức độ dùng thử, trường chưa đặt mua công cụ đánh giá, nên dữ liệu thu thập từ máy chỉ được tổng hợp dưới dạng file Excel và gửi về máy tính do trưởng phòng công tác sinh viên quản lý.

Đây là công nghệ của một công ty startup, do các cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sáng lập cùng nhóm kỹ sư người Mỹ và Việt Nam, phát triển tại Mỹ với tên gọi ConfiguRate (phần mềm đánh giá nhanh).

“Mỗi máy khảo sát là một máy tính bảng kết hợp camera hoạt động 24/24 giờ, hệ thống máy giúp thống kê dữ liệu và đưa ra khuyến nghị.

Hệ thống có nhiệm vụ chuyển thông tin và góp ý của sinh viên thành dữ liệu đám mây, tổ chức quản lý có thể xem thông tin ngay tức thời” – chị Trần Thị Kiều Oanh, 
đại diện công ty, cho biết.

“Tùy nhu cầu, đơn vị sử dụng máy có thể đặt nhiều loại câu hỏi khác nhau. Máy khảo sát mức độ hài lòng trực tiếp từ sinh viên tạo hứng thú cho các bạn khi đến phòng công tác sinh viên và khuyến khích tinh thần học hỏi, sáng tạo, khởi nghiệp của các bạn” – ông Nguyễn Văn Toàn, trưởng phòng công tác sinh 
viên, cho biết.

TƯỜNG HÂN (TUOITRE.VN)

18 June 0 Bình luận
Cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn chất lượng sẽ bị đình chỉ tuyển sinh

(GDVN) – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học với 25 tiêu chuẩn, 7 mức đánh giá.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ 4/7/2017.

Theo quy định, kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục được sử dụng làm căn cứ để xác định chất lượng giáo dục đại học, vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; là một trong các tiêu chí để cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ, thực hiện phân tầng, xếp hạng, giao quyền tự chủ và sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục tham gia kiểm định chất lượng theo quy định và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng được cơ quan có thẩm quyền ưu tiên lựa chọn để đầu tư phát triển, được thực hiện quyền tự chủ cao hơn. Các tín chỉ mà người học tích lũy ở cơ sở giáo dục đã được kiểm định được công nhận và chuyển đổi.

Cơ sở giáo dục tham gia kiểm định chất lượng nhưng chưa được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng bị hạn chế quyền tự chủ. Nếu liên tục 3 năm sau đó mà vẫn không thực hiện cải tiến chất lượng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng thì sẽ bị áp dụng chế tài hạn chế hoặc đình chỉ việc tuyển sinh.

Theo quy định này, bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục gồm 25 tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn cụ thể gồm: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa; quản trị;

Lãnh đạo và quản lý; Quản trị chiến lược; Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; Quản lý nguồn nhân lực; Quản lý tài chính và cơ sở vật chất; Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại;

Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; tự đánh giá và đánh giá ngoài; hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong; nâng cao chất lượng;

Tuyển sinh và nhập học; thiết kế và rà soát chương trình dạy học; Giảng dạy và học tập; Đánh giá người học; các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học; Quản lý nghiên cứu khoa học; Quản lý tài sản trí tuệ; Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học; Kết nối và phục vụ cộng đồng;

Kết quả đào tạo; kết quả nghiên cứu khoa học; kết quả phục vụ cộng đồng; kết quả tài chính và thị trường.

Các tiêu chí của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục quy định ở trên được đánh giá theo thang đánh giá 7 mức (tương ứng với 7 điểm) như sau:

Mức 1. Không đáp ứng yêu cầu tiêu chí: Không thực hiện công tác đảm bảo chất lượng để đáp ứng yêu cầu tiêu chí. Không có các kế hoạch, tài liệu, minh chứng hoặc kết quả có sẵn. Cần thực hiện cải tiến chất lượng ngay;

Mức 2. Chưa đáp ứng yêu cầu tiêu chí, cần có thêm nhiều cải tiến chất lượng: Công tác đảm bảo chất lượng đối với những lĩnh vực cần phải cải tiến để đáp ứng yêu cầu tiêu chí mới đang ở giai đoạn lập kế hoạch hoặc không đáp ứng yêu cầu. Có ít tài liệu hoặc minh chứng. Hoạt động đảm bảo chất lượng còn ít được thực hiện hoặc hiệu quả kém;

Mức 3. Chưa đáp ứng yêu cầu tiêu chí nhưng chỉ cần một vài cải tiến nhỏ sẽ đáp ứng được yêu cầu: Đã xác định và thực hiện hoạt động đảm bảo chất lượng để đáp ứng yêu cầu của tiêu chí nhưng cần có thêm cải tiến nhỏ mới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chí.

Có các tài liệu, nhưng không có các minh chứng rõ ràng chứng tỏ chúng được sử dụng, triển khai đầy đủ. Việc thực hiện hoạt động đảm bảo chất lượng không nhất quán hoặc có kết quả hạn chế;

Mức 4. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu tiêu chí: Thực hiện đầy đủ công tác đảm bảo chất lượng để đáp ứng yêu cầu của tiêu chí. Có các minh chứng chứng tỏ việc thực hiện được tiến hành đầy đủ. Việc thực hiện hoạt động đảm bảo chất lượng đem lại kết quả đúng như mong đợi;

Mức 5. Đáp ứng cao hơn yêu cầu tiêu chí: Công tác đảm bảo chất lượng đáp ứng tốt hơn so với yêu cầu của tiêu chí. Có các minh chứng chứng tỏ việc thực hiện được tiến hành một cách hiệu quả. Việc thực hiện hoạt động đảm bảo chất lượng cho thấy các kết quả tốt và thể hiện xu hướng cải tiến tích cực;

Mức 6. Thực hiện tốt như một hình mẫu của quốc gia: Việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng để đáp ứng yêu cầu của tiêu chí được xem là điển hình tốt nhất của quốc gia.

Có các minh chứng chứng tỏ việc thực hiện được tiến hành một cách hiệu quả. Việc thực hiện hoạt động đảm bảo chất lượng cho các kết quả rất tốt và thể hiện xu hướng cải tiến rất tích cực;

Mức 7. Thực hiện xuất sắc, đạt mức của các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới: Việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng để đáp ứng yêu cầu của tiêu chí được xem là xuất sắc, đạt trình độ của những cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới hoặc là điển hình hàng đầu để các cơ sở giáo dục khác trên thế giới học theo.

Linh Hương (Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam)

8 June 0 Bình luận

Theme Settings