hệ thống quản lý chất lượng ISO

thong_bao1
 1. Thời gian: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018
 2. Mục đích:

+ Hiệu lực áp dụng Hệ thống tài liệu đã ban hành;

+ Cải tiến hệ thống tài liệu, hoạt động, quá trình tại các đơn vị trong Trường.

 1. Mục tiêu: Nâng cao hiệu lực áp dụng và tăng cường công tác cải tiến hệ thống quản lý.
 2. Chuẩn mực: Các tiêu chuẩn của ISO 9001:2008
 3. Đoàn đánh giá:

Stt

Họ và tên Chức vụ/Chức danh

Nhiệm vụ

1 Ông Võ Duy Thanh – Phó Hiệu trưởng – Trưởng ban ISO Trưởng đoàn
2 Ông Lê Viết Trương – GĐ TT KT&ĐBCL Trưởng nhóm 1
3 Bà Trần Thị Kim Oanh – Trưởng Phòng CT&CTSV Trưởng nhóm 2
4 Ông Hoàng Đình An – Phó trưởng Phòng CT&CTSV Trưởng nhóm 3
5 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – CV TT KT&ĐBCL-Thư ký Ban ISO Nhóm 2
6 Bà Phan Thị Quỳnh Thy – Chuyên viên TT KT&ĐBCL Nhóm 2
7 Bà Huỳnh Nguyễn Ngọc Thảo – Phó trưởng Phòng ĐT Nhóm 1
8 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu – Chuyên viên TT ĐTQT Nhóm 1
9 Bà Đặng Thị Á – Chuyên viên Phòng TCCB-LĐ Nhóm 3
10 Bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền – Chuyên viên Khoa cơ bản Nhóm 3
 1. Thời gian, địa điểm và phạm vi đánh giá:
Thời gian Nội dung công việc
đơn vị đánh giá
Địa điểm
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3
Ngày 16/4/2018 08:00-09:00 HỌP MỞ ĐẦU Phòng họp tầng 3
09:30-11:30 P.CT&CTSV P.TCCB-LĐ P.KHTC Tại đơn vị đánh giá
Ngày 17/4/2018 08:00-10:00 Khoa cơ bản Phòng HTQT TT KT&ĐBCL Tại đơn vị đánh giá
Ngày 18/4/2018 08:00-10:00 Khoa TMĐT&TT Phòng

HC-QT

Phòng ĐT Tại đơn vị đánh giá
Ngày 19/4/2018 08:00-10:00 Khoa CNTT  TT TTTL TT TVVL&QHDN Tại đơn vị đánh giá
14:00-16:00  Khoa CNĐTVT TT CNTT TT ĐTQT Tại đơn vị đánh giá
Ngày 20/4/2018 08:00-11:30 Các nhóm viết báo cáo
14:00-16:00 HỌP KẾT THÚC Phòng họp tầng 3
13 April 0 Bình luận
quy trinh
Mục đích và phạm vi áp dụng 1.1.Mục đích Đảm bảo việc mua sắm, sửa chữa tài sản xuất phát từ nhu...
18 January 0 Bình luận
box_vbpl
quy trinh
 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Văn bản này quy định thống nhất công tác dự giờ tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn (viết tắt là Trường). Thực hiện qui trình này nhằm mục đích chuẩn hóa công tác dự giờ của Trường, đảm bảo việc dự giờ theo đúng quy định. Qua đó, giúp giảng viên trao đổi phương pháp giảng dạy, trau dồi năng lực sư phạm, đổi mới và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của giảng viên ở các Khoa, Bộ môn và làm cơ sở để bình xét các danh hiệu thi đua trong Khoa, Trường.

Quy trình này áp dụng cho các giảng viên (kể cả giảng viên tập sự và giảng viên chính thức) giảng dạy (cả lý thuyết, thực hành và tích hợp) trong Trường.

 1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
 2. Các biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu Ký hiệu
1  Đăng ký giờ giảng   QT.07-ĐT*M.01
2  Tổng hợp đăng ký giờ giảng   QT.07-ĐT*M.02
3   Kế hoạch dự giờ toàn trường   QT.07-ĐT*M.03
4  Phiếu đánh giá bài giảng lý thuyết   QT.07-ĐT*M.04
5  Phiếu đánh giá bài giảng thực hành   QT.07-ĐT*M.05
6  Phiếu đánh giá bài giảng tích hợp   QT.07-ĐT*M.06
7  Biên bản dự giờ   QT.07-ĐT*M.07
8  Tổng hợp kết quả dự giờ   QT.07-ĐT*M.08

Tải tất cả biểu mẫu

28 December 0 Bình luận
thong_bao1

Thực hiện kế hoạch Số 01b/KH-ISO ngày 15 tháng 05 năm 2017 về việc Đánh giá nội bộ lần 2 năm học 2016-2017;

Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo đến các đơn vị thuộc Trường và các thành viên thuộc đoàn đánh giá 1 số nội dung định hướng đánh giá được liệt kê theo từng đơn vị. Ngoài những nội dung này, dựa vào thực tế các nhóm đánh giá có thể đánh giá các nội dung khác thuộc phạm vi hoạt động của đơn vị.

 1. Các Khoa
 • Lịch trình giảng dạy
 • Hồ sơ dự giờ
 • Hồ sơ hội thảo cấp Khoa
 • Sổ biên bản họp Tổ bộ môn, Khoa
 • Sổ tay Giảng viên
 • Hồ sơ nghiên cứu khoa học cấp khoa
 • Minh chứng hoạt động khác
 • Danh mục hồ sơ, tài liệu bên ngoài
 1. Các Trung tâm và Phòng ban
 • Danh mục hồ sơ, tài liệu bên ngoài
 • Các quy trình thuộc đơn vị
9 November 0 Bình luận
thong_bao1
 1. Thời gian: 14h00 ngày 30/08/2017
 2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3
 3. Thành phần:

– Hiệu trưởng

– Ban ISO

– Chuyên viên phụ trách Đảm bảo chất lượng, TT KT&ĐBCL.

 1. Nội dung họp

– Tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị thuộc Trường;

– Tình hình thực hiện Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng;

– Những sự thay đổi ảnh hưởng đến Hệ thống chất lượng;

Đề nghị các đơn vị chuẩn bị báo cáo (theo mẫu QT.04-ISO*M.02) gửi về Thư ký ISO trước ngày 25/08/2017 và những cá nhân có trong thành phần họp có mặt đầy đủ, trường hợp vắng mặt đột xuất phải cử người thay thế./.

19 October 0 Bình luận
box_vbpl
quy trinh
 1. Mục đích và phm vi áp dng:

Quy trình này qui định công tác phòng, chống dịch bệnh tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn (viết tắt là Trường).

 1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
 2. Các biu mu
Stt Tên biểu mẫu Ký hiệu
1 Biên bản kiểm tra ATVSLĐ QT.03-YT*M.01
2 Biên bản kiểm tra ATVSTP QT.03-YT*M.02
3 Sổ kiểm tra VSMT QT.03-YT*M.03
4 Mẫu báo cáo kết quả QT.03-YT*M.04
5 Phương án phòng chống dịch QT.03-YT*M.05
13 June 0 Bình luận
box_vbpl
quy trinh
 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

– Văn bản này quy định thống nhất về trách nhiệm, trình tự và nội dung trong công tác quản lý thuốc tại Trạm Y tế thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

– Nội dung của công tác quản lý thuốc bao gồm: nhập, xuất thuốc, bảo quản thuốc.

 1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
 2. Các biểu mẫu
STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1  Bảng dự trù thuốc QT.02-YT*M.01
2  Tờ trình đề nghị nhà cung ứng QT.02-YT*M.02
3  Sổ nhập thuốc QT.02-YT*M.03
4  Biên bản thanh lý  QT.02-YT*M.04
5  Bảng kiểm kê thuốc QT.02-YT*M.05
13 June 0 Bình luận

Theme Settings