quy trình

quy trinh
 1. Mục đích

Quy trình xuất bản chuyên đề Khoa học và Giáo dục của Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn (sau đây gọi tắt là chuyên đề) giúp vận hành hiệu quả hệ thống quản lý xuất bản chuyên đề, kiểm soát được các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

 1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
 2. Các biểu mẫu
STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1

 Mẫu bài viết

 QT.04-HTQT*M.01
2

 Phiếu nhận xét của phản biện

 QT.04-HTQT*M.02
3

 Phiếu phản hồi ý kiến của tác giả

 QT.04-HTQT*M.03

 Hướng dẫn gửi bài cho Tập san Khoa học và Giáo dục

Tải tất cả biểu mẫu

11 June 0 Bình luận
quy trinh

I.Mục đích, yêu cầu và phạm vi áp dụng

 1. Mục đích

– Quy định các bước thực hiện công tác xây dựng và phát triển nguồn tài nguyên thông tin thư viện.

– Đảm bảo việc mua sách, tài liệu tham khảo xuất phát từ nhu cầu thực tế, đáp ứng kịp thời, phục vụ hiệu quả nhu cầu của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

 1. Yêu cầu

– Cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các Khoa/Phòng/Trung tâm (đơn vị có nhu cầu), Thư viện (đơn vị quản lý, thực hiện mua sách) và Phòng Kế hoạch – Tài chính (P.KHTC).

– Lập kế hoạch nhu cầu và mua hợp lý nhằm hạn chế tối đa việc mua phát sinh ngoài kế hoạch

 1. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho các bộ phận có liên quan tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

II. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)

III. Các biểu mẫu 

STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1

 Phiếu yêu cầu bổ sung tài liệu

QT.01- TTTL*M.01
2

 Tờ trình mua tài liệu tham khảo

QT.01- TTTL*M.02
3

 Biên bản xác nhận tài liệu mua bổ sung thư viện

QT.01- TTTL*M.03
4

 Biên bản bàn giao tài liệu

QT.01- TTTL*M.04
24 April 0 Bình luận
quy trinh
 1. Mục đích và phm vi áp dng

          Văn bản này qui định việc kiểm soát quá trình đào tạo ngắn hạn tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn và tại các địa phương nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo đúng kế hoạch, tiết kiệm nhân sự tham gia của Trung tâm Đào tạo Quốc tế (gọi tắt là TTĐTQT) – Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn (viết tắt là Trường).

 1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
 2. Các biểu mẫu
TT Tên biểu mẫu Kí hiệu
1  Tờ trình QT01-ĐTQT*M.01
2  Dự toán kinh phí đào tạo QT01-ĐTQT*M.02
3  Hợp đồng đào tạo ngắn hạn QT01-ĐTQT*M.03
4  Hợp đồng giảng dạy QT01-ĐTQT*M.04
5  Phiếu thông tin học viên   QT01-ĐTQT*M.05
6  Danh sách học viên QT01-ĐTQT*M.06
7  Quyết định mở khóa đào tạo QT01-ĐTQT*M.07
8  Điểm danh học viên QT01-ĐTQT*M.08
9  Phiếu xác nhận khối lượng giảng dạy QT01-ĐTQT*M.09
10  Mẫu đề thi, đáp án đề thi QT01-ĐTQT*M.10
11  Phiếu đánh giá khóa học QT01-ĐTQT*M.11
12  Bảng điểm QT01-ĐTQT*M.12
13  Quyết định công nhận hoàn thành khóa học QT01-ĐTQT*M.13
14  Danh sách học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học QT01-ĐTQT*M.14
15  Biên bản thanh lý hợp đồng đào tạo ngắn hạn QT01-ĐTQT*M.15
16  Biên bản thanh lý hợp đồng giảng dạy QT01-ĐTQT*M.16
17  Bảng phân tích chi phí tổ chức khóa đào tạo QT01-ĐTQT*M.17
18  Phiếu đăng ký khóa học QT01-ĐTQT*M.18
19  Danh sách học viên nộp học phí QT01-ĐTQT*M.19
20  Thẻ học viên QT01-ĐTQT*M.20
21   Sổ lưu ảnh học viên QT01-ĐTQT*M.21
22   Bảng tổng hợp thông tin các khóa đào tạo QT01-ĐTQT*M.22

 

Tải tất cả biểu mẫu

24 April 0 Bình luận
quy trinh
 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy trình này thống nhất nội dung, trình tự và trách nhiệm trong công tác giúp cho nhà Trường đánh giá được mức độ hài lòng của: Người học (học sinh, sinh viên, học viên), phụ huynh, người sử dụng lao động do trường đào tạo để có cơ sở để điều chỉnh về nội dung chương trình và phương pháp đào tạo, phương pháp quản lý, bổ sung cơ sở vật chất, … nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo tại Trường.

Quy trình này áp dụng cho tất cả các Phòng, Trung tâm, Khoa thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

 1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
 2. Các biểu mẫu 
STT Tên biểu mẫu Ký hiệu
1 Phiếu tiếp nhận thông tin phản hồi của khách hàng QT.02-ĐTQT*M.01
2 Phiếu đề nghị góp ý kiến QT.02-ĐTQT*M.02
3 Phiếu lấy ý kiến của cựu sinh viên QT.02-ĐTQT*M.03
4 Phiếu khảo sát các doanh nghiệp sử dụng sinh viên của Trường QT.02-ĐTQT*M.04
5 Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của các doanh nghiệp có sinh viên của trường đang công tác QT.02-ĐTQT*M.05
6 Phiếu khảo sát môn học lý thuyết QT.02-ĐTQT*M.06
7 Phiếu khảo sát môn học thực hành QT.02-ĐTQT*M.07
8 Bảng tổng hợp báo cáo QT.02-ĐTQT*M.08

 

24 April 0 Bình luận
quy trinh
 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định về phương pháp điều tra, xử lý các thông tin phục vụ nhiệm vụ đào tạo ngắn hạn và giới thiệu việc làm của Trung tâm Đào tạo Quốc tế (viết tắt là TTĐTQT) Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn (viết tắt là Trường).

Nội dung của quy trình nghiên cứu thị trường bao gồm: xác định mục tiêu nghiên cứu, lựa chọn phương pháp thu thập thông tin, lập kế hoạch nghiên cứu, triển khai kế hoạch, báo cáo lãnh đạo và lưu hồ sơ.

 1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
 2. Các biểu mẫu
STT TÊN  BIỂU MẪU     KÝ HIỆU
1. Xác định vấn đề nghiên cứu QT.01-ĐTQT*M.01
2. Kế hoạch nghiên cứu QT.01-ĐTQT*M.02
3. Kiểm tra quá trình nghiên cứu QT.01-ĐTQT*M.03
4. Báo cáo nghiên cứu thị trường QT.01-ĐTQT*M.04

 

24 April 0 Bình luận
quy trinh
 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Văn bản này quy định trách nhiệm, quyền hạn và phương pháp thực hiện công tác quản lý trang thiết bị công nghệ của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn (viết tắt là Trường).

– Văn bản này áp dụng đối với tất cả các cá nhân, đơn vị được giao quản lý, sử dụng và TBCN của Trường.

– Quy trình này không đề cập về thủ tục mua sắm trang thiết bị (Công tác này đã được qui định ở QT.03-HCQT).

 1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
 2. Các biểu mẫu
STT TÊN  BIỂU MẪU     KÝ HIỆU
1.  Lý lịch thiết bị QT.01-CNTT*M.01
2.  Biên bản giao nhận TBCN QT.01-CNTT*M.02
3.  Danh mục thiết bị (nơi lắp đặt) QT.01-CNTT*M.03
4.  Sổ kho thiết bị công nghệ QT.01-CNTT*M.04
5.  Kế hoạch bảo trì thiết bị QT.01-CNTT*M.05
6.  Lịch bảo trì TBCN QT.01-CNTT*M.06
7.  Sổ theo dõi bảo trì thiết bị QT.01-CNTT*M.07
8.  Sổ theo dõi việc tiếp nhận & xử lý yêu cầu QT.01-CNTT*M.08
9.  Phiếu kiểm tra, xử lý sự cố QT.01-CNTT*M.09
10.  Biên bản nghiệm thu sửa chữa TBCN QT.01-CNTT*M.10

 

24 April 0 Bình luận
quy trinh
 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

1.1.Mục đích

Quy trình này quy định trách nhiệm và phương pháp quản lý tài sản từ khi phát sinh, sử dụng đến khi thanh lý, hủy bò tài sản nhằm đảm bảo tài sản được sử dụng đủng mục đích và hiệu quả.

Làm cơ sở để ban hành các chế độ, tiêu chuẩn định mức sử dụng tài sản công của nhà trường.

Làm căn cứ để xác định nhu cầu xây dựng, mua sắm tài sản hàng năm của từng đơn vị phù họp với yêu cầu phục vụ theo hướng hiện đại và tiết kiệm theo đúng quy định của nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

1.2.Phạm vi áp dụng

a.Đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với công tác Quán lý tài sản của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn bao gồm các công tác như bảo trì; sửa chữa; cho tặng; hủy; thanh lý; kiểm kê tài sản đối với tất cả các tài sản hữu hình và vô hình có nguồn gốc từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn tự có của đơn vị, dự án hợp tác quốc tế, quà tặng… và điều chuyển từ nơi khác đến từ cấp trên.

b.Trách nhiệm áp dụng

Áp dụng cho Phòng HCQT; Phòng KHTC; CBVC duy tu bảo dưỡng, sửa chữa tài sản thiết bị của Phòng HCQT; CBVC phụ trách quản lý tài sản của các đơn vị thuộc trường.

 1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
 2. Các biểu mẫu 
STT Tên biểu mẫu Ký hiệu
1  Biên bản giao nhận tài sản cố đinh  QT.04-HCQT*M.01
2  Giấy đề nghị cấp mã số tài sản  QT.04-HCQT*M.02
3  Giấy cấp mã số tài sản  QT.04-HCQT*M.03
4  Sổ theo dõi tài sản  QT.04-HCQT*M.04
5  Thẻ tài sản cố định  QT.04-HCQT*M.05
6  Bản đăng ký bảo trì thiết bị  QT.04-HCQT*M.06
7  Danh mục tài sản cần bảo trì, sửa chữa  QT.04-HCQT*M.07
8  Giấy đề nghị sửa chữa, thay thế  QT.04-HCQT*M.08
9  Biên bản kiểm tra đánh giá mức độ hư hỏng  QT.04-HCQT*M.09
10  Tờ trình xin chủ trương sửa chữa, thay thế  QT.04-HCQT*M.10
11  Bảng quyết toán  QT.04-HCQT*M.11
12  Biên bản bàn giao và nghiệm thu  QT.04-HCQT*M.12
13  Giấy bảo hành (nếu có)  Mẫu của NCC
14  Sổ theo dõi tài sản, cơ sở vật chất bảo trì bảo dưỡng  QT.04-HCQT*M.13
15  Giấy đề nghị thu hồi tài sản  QT.04-HCQT*M.14
16  Biên bản báo hỏng, mất tài sản cố định, công cụ dụng cụ (nếu có)  QT.04-HCQT*M.15
17  Biên bản huỷ tài sản  QT.04-HCQT*M.16
18  Bảng, biểu thống kê, tổng hợp  QT.04-HCQT*M.17
19  Danh mục tài sản hết khấu hao/thanh lý  QT.04-HCQT*M.18
20  Giấy đề nghị cho, tặng tài sản  QT.04-HCQT*M.19
21  Danh mục tài sản cho tặng  QT.04-HCQT*M.20
22  Biên bản bàn giao tài sản cho tặng  QT.04-HCQT*M.21
23  Thư cảm ơn  Mẫu của đơn vị
24  Tờ trình đề nghị Thanh lý tài sản cổ định, công cụ dụng cụ  QT.04-HCQT*M.22
25  Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ  QT.04-HCQT*M.23
26  Biên bản xác định chất lượng còn lại của tài sản  QT.04-HCQT*M.24
27  Biên bản họp Hội đồng thanh lý  QT.04-HCQT*M.25
28  Tờ trình xin thanh lý TSCĐ trong thẩm quyền  QT.04-HCQT*M.26
29  Tờ trình xin thanh lý TSCĐ ngoài thẩm quyền  QT.04-HCQT*M.27
30  Quyết định thanh lý TSCĐ  QT.04-HCQT*M.28
31  Công văn trả lời của Bộ TT&TT  Theo mẫu của Bộ
32  Tờ trình Kế hoạch kiểm kê  QT.04-HCQT*M.29
33  Quyết định thành lập hội đồng kiểm kê và các tổ nghiệp vụ…  QT.04-HCQT*M.30
34  Kế hoạch kiểm kê  QT.04-HCQT*M.31
35  Lịch kiểm kê thực tế  QT.04-HCQT*M.32
36  Phiếu báo hỏng, mất TSCĐ, CCDC  QT.04-HCQT*M.33
37  Biên bản kiểm kê tài sản  QT.04-HCQT*M.34
38  Báo các tổng kết công tác kiêm kê tài sản  QT.04-HCQT*M.35

Tải tất cả biểu mẫu

24 April 0 Bình luận
quy trinh
 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

– Văn bản này quy định nội dung, trình tự các bước của việc quản lý công tác văn thư (văn bản đi đến) của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

– Tất cả các cá nhân, đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

Phòng Hành chính – Quản trị tổ chức thực hiện.

 1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
 2. Các biểu mẫu
STT TÊN  BIỂU MẪU     KÝ HIỆU
1  Bìa sổ đăng ký văn bản  QT.02-HCQT*M.01
2  Sổ đăng ký văn bản đi  QT.02-HCQT*M.02
3  Sổ đăng ký văn bản đến  QT.02-HCQT*M.03
4  Sổ chuyển giao văn bản đi  QT.02-HCQT*M.04
5  Sổ gửi văn bản đi Bưu điện  QT.02-HCQT*M.05

Tải tất cả biểu mẫu

24 April 0 Bình luận
quy trinh
 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Văn bản này quy định cụ thể công tác Lưu trữ hồ sơ của Trường Cao đẳng công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn để đảm bảo các hồ sơ dễ nhận biết, rõ ràng và dễ sử dụng nhằm bảo vệ an toàn và có hiệu quả các tài liệu lưu giữ của Trường.

Quản lý các loại hồ sơ lưu trữ tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

 1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
 2. Các biểu mẫu

  STT

  TÊN  BIỂU MẪU

  KÝ HIỆU

  1.  Danh mục hồ sơ QT.01-HCQT*M.01
  2.  Mục lục văn bản QT.01-HCQT*M.02
  3.  Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu QT.01-HCQT*M.03
  4.  Biên bản giao nhận tài liệu QT.01-HCQT*M.04
  5.  Một số loại tiêu đề hồ sơ tiêu biểu QT.01-HCQT*M.05
  6.  Đề nghị tiêu hủy tài liệu lưu trữ QT.01-HCQT*M.06
24 April 0 Bình luận
quy trinh
 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

– Quy trình này quy định thống nhất nội dung, trình tự và phương pháp tổ chức xét trợ cấp xã hội cho SV trong quá trình học tập tại trường.

– Quy trình áp dụng để xét trợ cấp xã hội cho sinh viên thuộc hệ chính quy thuộc các đối tượng : là người dân tộc ít người ở vùng cao có hộ khẩu thường trú ở vùng cao ít nhất từ 3 năm trở lên; sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; sinh viên là người tàn tật gặp khó khăn về kinh tế, bị suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên; sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế vượt khó học tập.

 1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
 2. Các biểu mẫu
STT TÊN  BIỂU MẪU     KÝ HIỆU
1.  Đơn đề nghị được hưởng trợ cấp xã hội     QT.03-CTSV*M.01
2.  Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét trợ cấp xã hội  QT.03-CTSV*M.02
3.  Biên bản họp Hội đồng trợ cấp xã hội cho sinh viên  QT.03-CTSV*M.03
4.  Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả xét trợ cấp xã hội  QT.03-CTSV*M.04
5.  Quyết định công nhận sinh viên nhận trợ cấp  QT.03-CTSV*M.05

Tải tất cả biểu mẫu

24 April 0 Bình luận

Theme Settings